15. neděle v mezidobí B – 2 Sa 6, 1-5.12b-19

1David znovu shromáždil všechny vybrané muže z Izraele, celkem třicet tisíc. 2David a všechen lid, který byl s ním, vstal a šel z Baalímu v Judsku, aby odtamtud přinesli Boží truhlu, která se nazývá jménem, jménem Hospodina zástupů, sedícího na cherubech. 3Naložili Boží truhlu na nový vůz a vezli ji z Abínádabova domu, který je na kopci. Ten nový vůz vedli Uza a Achjó, synové Abínádabovi. 4Vezli ji z Abínádabova domu, který je na kopci, Uza šel u Boží truhly. Achjó šel před truhlou. 5David a celý dům izraelský se radovali před Hospodinem a hráli na všelijaké nástroje z cypřišového dřeva, na lyry, harfy, tamburíny, chřestítka a činely. Nato David šel a s radostí vynesl Boží truhlu z domu Obéd-edómova do Města Davidova. 13I stalo se, že když ti, kteří nesli Hospodinovu truhlu, ušli šest kroků, obětoval býka a vykrmené dobytče. 14David tancoval ze vší síly před Hospodinem; David byl přepásán lněným efódem. 15Tak David a celý dům izraelský přinášeli Hospodinovu truhlu s radostným křikem a za zvuku beraního rohu. 16I stalo se, že když Hospodinova truhla vstupovala do Města Davidova, Míkal, dcera Saulova, se rozhlížela z okna a uviděla krále Davida, jak poskakuje a tancuje před Hospodinem, a pohrdla jím ve svém srdci. 17Přinesli Hospodinovu truhlu a postavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David postavil. Pak David přinesl před Hospodinem zápalné a pokojné oběti. 18Když David dokončil přinášení zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. 19Nato podělil všechen lid, celé množství Izraelců, muže i ženy, každému dal jeden bochník chleba, jeden datlový koláč a jeden hrozinkový koláč. Pak se všechen lid rozešel domů.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: