15. neděle v mezidobí A – Mt 13, 1-9.18-23

1Toho dne vyšel Ježíš z domu a sedl si u moře. 2I shromáždily se k němu velké zástupy. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. 3A pověděl jim mnoho v podobenstvích: „Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. 4A jak rozséval, padla některá zrna podél cesty; i přiletěli ptáci a sezobali je. 5Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla mnoho země, a hned vzešla, protože neměla hlubokou zem. 6 Když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. 7Jiná padla do trní; a trní vzešlo a udusilo je. 8Jiná padla do dobré země a vydávala úrodu, některá stonásobnou, jiná šedesátinásobnou, jiná třicetinásobnou. 9Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá!“ 18Vy tedy poslyšte podobenství o rozsévači. 19Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten Zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto v jeho srdci; to je ten, který byl zaset podél cesty. 20Zasetý na skalnatá místa, to je ten, kdo Slovo slyší a hned je s radostí přijímá, 21nemá však v sobě kořen, ale je nestálý. Když pak nastane soužení nebo pronásledování pro Slovo, ihned odpadá. 22Zasetý do trní, to je ten, kdo Slovo slyší, ale starost tohoto věku a svod bohatství Slovo dusí, a tak se stává neplodným. 23Zasetý na dobrou půdu, to je ten, kdo Slovo slyší a rozumí mu; ten pak nese úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, jiný třicetinásobnou.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: