14. neděle v mezidobí C – 2. čtení Ga 6, (1-6).7-16

1Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení. 2Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův. 3Myslí-li si totiž někdo, že je něco, ačkoli nic není, klame sám sebe. 4Každý ať zkoumá své jednání, a pak se bude moci chlubit pouze s ohledem na sebe, a ne na druhého. 5Neboť každý ponese svůj vlastní náklad. 6Ten, kdo je vyučován slovu, nechť se sdílí ve všech dobrých věcech s tím, kdo vyučuje. 7Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. 8Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu; kdo zasévá pro Ducha, z Ducha sklidí život věčný. 9V činění dobra neochabujme; nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. 10Tak tedy dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. 11Pohleďte, jak velkými písmeny jsem vám napsal vlastní rukou! 12Ti, kteří chtějí vypadat dobře před lidmi, vás nutí dávat se obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Kristův. 13Neboť ani ti obřezaní sami Zákon nezachovávají, ale na vás chtějí, abyste se dávali obřezat, aby se mohli pochlubit vaším tělem. 14Kéž se mi nestane, abych se chlubil, leda křížem našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. 15Neboť ani obřízka ani neobřízka nic není, nýbrž nové stvoření. 16A na ty, kdo se budou držet tohoto pravidla, ať přijde pokoj a milosrdenství, též na Boží Izrael.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: