14. neděle v mezidobí A – Mt 11, 16-19.25-30

16„Ke komu připodobním toto pokolení? Je podobné dětem, které sedí na tržištích a volají na ostatní: 17‚Pískali jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste se nebili v prsa. ‘ 18Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: ‚Má démona!‘ 19Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: ‚Hle, člověk žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!‘ Ale moudrost je ospravedlněna svými dětmi.“ 25V ten čas pak Ježíš řekl: „Vzdávám ti chválu, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým. 26Ano, Otče, protože tak se ti zalíbilo. 27Všechno mi předal můj Otec; a nikdo nezná Syna, jen Otec, ani Otce nikdo nezná, jen Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit. 28Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. 29Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. 30Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: