14. neděle v mezidobí A – Gn 24, 34-38.42-49.58-67

34Řekl tedy: Jsem Abrahamův otrok. 35Hospodin mému pánu velmi požehnal, takže je bohatý. Dal mu brav a skot, stříbro a zlato, otroky a otrokyně, velbloudy a osly. 36Žena mého pána Sára porodila mému pánu ve svém stáří syna. Jemu dal všechno, co má. 37Můj pán mne zapřisáhl slovy: Nevybereš ženu pro mého syna z dcer Kenaanců, v jejichž zemi bydlím, 38nýbrž půjdeš do domu mého otce, k mé rodině a tam vybereš ženu pro mého syna. 42Když jsem dnes přišel k tomu prameni, řekl jsem: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, jestliže opravdu dopřáváš úspěch mé cestě, na které se nacházím, 43hle, stojím tu u pramene vody. Ať dívka, která vyjde čerpat vodu a které řeknu: Dej mi prosím napít trochu vody ze džbánu, 44a ona mi odpoví: Napij se ty a také pro tvé velbloudy načerpám, to ať je žena, kterou Hospodin určil pro syna mého pána. 45Ještě jsem v srdci nedomluvil, když tu vycházela Rebeka a na rameni měla džbán. Sestoupila k prameni a nabrala vodu. Řekl jsem jí: Dej mi prosím napít. 46Rychle sundala džbán a řekla: Napij se a také tvé velbloudy napojím. Napil jsem se a napojila i velbloudy. 47Zeptal jsem se jí: Čí jsi dcera? Odpověděla: Dcera Betúela, syna Náchorova, kterého mu porodila Milka. Pak jsem jí dal kroužek na nos a náramky na ruce. 48A poklekl jsem a klaněl jsem se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu mého pána Abrahama, že mě vedl po pravé cestě, abych přivedl dceru bratra mého pána pro jeho syna. 49A nyní mi oznamte, chcete-li mému pánu prokázat milosrdenství a věrnost; jestli ne, oznamte mi to také, abych se obrátil napravo nebo nalevo.58Zavolali tedy Rebeku a zeptali se jí: Půjdeš s tímto mužem? Odpověděla: Půjdu. 59Propustili tedy svou sestru Rebeku a její chůvu, i Abrahamova otroka a jeho muže. 60Požehnali Rebece a říkali jí: Naše sestro, ať z tebe vzejdou tisíce desetitisíců a tvé potomstvo ať obsadí bránu svých nepřátel. 61Pak Rebeka i její služky vstaly, nasedly na velbloudy a následovaly toho muže. Tak vybral Abrahamův otrok Rebeku a šel. 62Izák přišel z Bér-lachaj-rói, bydlel totiž na území Negebu. 63Když se schylovalo k večeru, Izák se šel procházet po poli. Pozvedl oči a tu spatřil přicházející velbloudy. 64I Rebeka pozvedla oči a uviděla Izáka. Seskočila z velblouda 65a zeptala se otroka: Kdo je tamten muž, který nám jde po poli vstříc? Otrok odpověděl: To je můj pán. Vzala tedy závoj a zahalila se. 66Otrok pak vypravoval Izákovi všechny věci, které vykonal. 67Izák uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry a vzal si ji. Stala se jeho ženou a Izák si ji zamiloval. Tak po smrti své matky došel útěchy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: