13. neděle v mezidobí C – Žalm 77, 1-2.11-20

2Můj hlas zní k Bohu, úpěnlivě volám, můj hlas zní k Bohu, on mi bude naslouchat! 11Řekl jsem tedy: Mou bolestí je, že se změnila pravice Nejvyššího. 12Připomínám si Hospodinovy činy, ano, vzpomínám na tvé divy v dávnověku. 13Rozjímám o všech tvých skutcích a přemýšlím o tvých činech. 14Bože, tvá cesta je svatá. Který bůh je velký jako tento Bůh? 15Ty jsi Bůh, který koná divy. Dal jsi národům poznat svou moc. 16Svůj lid jsi vykoupil vlastní paží — syny Jákobovy a Josefovy. 17Spatřily tě vody, Bože, spatřily tě vody, rozvířily se, ba rozzuřily se hlubiny. 18Voda se lila z mračen, z oblaků hřmělo, i tvé šípy se rozlétly. 19Vřava tvého hromobití, víření, blesky osvítily celý svět, země se chvěla a třásla. 20Tvá cesta vedla mořem, tvá stezka množstvím vod, ale tvé stopy nebyly znát.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: