13. neděle v mezidobí C – 2 čtení Ga 5, 1.13-25

1K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jho otroctví. 13Byli jste přece povoláni do svobody, bratři. Jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo. Vy však skrze lásku služte jedni druhým. 14Neboť celý Zákon je naplněn v jednom slovu: ‚Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘ 15Jestliže se však navzájem koušete a požíráte, dávejte si pozor, abyste nebyli jeden druhým pohlceni. 16Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. 17Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. 18Jste-li vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. 19Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, 20modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, 21závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. 22Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, 23mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. 24Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. 25Jsme-li Duchem živi, Ducha také následujme.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: