13. neděle v mezidobí A – Ř 6, 12-23

12Ať tedy hřích nevládne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti. 13ani hříchu nepropůjčujte své údy za nástroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví, a ožili. a své údy vydejte Bohu za nástroje spravedlnosti. 14Hřích nad vámi nebude panovat; vždyť nejste pod Zákonem, ale pod milostí. 15Co tedy? Budeme hřešit. protože nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne! 16Což nevíte, že komu se propůjčujete jako otroci k poslušnosti, koho posloucháte, toho jste otroky: buď hříchu, který vede ke smrti, nebo poslušnosti, která vede ke spravedlnosti? 17Díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, ale stali jste se ze srdce poslušnými vzoru učení, jemuž jste byli svěřeni. 18Byli jste osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky spravedlnosti. 19Pro slabost vašeho těla to říkám po lidsku: Jako jste propůjčili své údy za otroky nečistotě a nepravosti k činění nepravosti, tak nyní předložte své údy za otroky spravedlnosti k posvěcení. 20Když jste byli otroky hříchu, byli jste svobodni od spravedlnosti. 21Jaký jste tehdy měli užitek z těch věcí, za něž se nyní stydíte? Neboť jejich konec je smrt. 22Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky Božími, máte svůj užitek ku posvěcení a vašim cílem je věčný život. 23Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: