12. neděle v mezidobí C – 2. čtení Ga 3, 23-29

23Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod Zákonem, uzavíráni pro víru, která měla být zjevena, 24takže se Zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. 25Když však přišla víra, nejsme již podřízeni vychovateli. 26Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši. 27Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. 28Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. 29A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: