12. neděle v mezidobí B – nebo 1 Sa 17,57 – 18,5.10-16

57Proto když se vracel David z boje proti Pelištejci, Abnér ho vzal a přivedl ho před Saula. Hlavu toho Pelištejce měl ještě v ruce. 58Saul se ho zeptal: Čí jsi syn, chlapče? David odpověděl: Syn tvého otroka Jišaje Betlémského. 5David vytáhl, kamkoli ho Saul poslal, a všude měl úspěch. Proto ho Saul ustanovil nad bojovníky. To se líbilo všemu lidu i Saulovým otrokům. 10Příštího dne se stalo, že Saula uchvátil zlý duch od Boha a choval se uvnitř paláce jako prorok. David hrál svou rukou na loutnu jako každý den. Saul měl v ruce kopí. 11Vtom Saul vrhl kopí, neboť si řekl: Přibodnu Davida ke stěně. David však před ním dvakrát uhnul. 12Saul se Davida bál, protože s ním byl Hospodin, kdežto od Saula odstoupil. 13Proto ho Saul od sebe odstranil a ustanovil ho velitelem nad tisícem, aby vycházel a vcházel před lidem. 14Stalo se, že David měl na všech svých cestách úspěch a Hospodin byl s ním. 15Když Saul viděl, že má David velký úspěch, měl z něho strach. 16Celý Izrael i Juda však Davida miloval, protože před nimi vycházel a vcházel.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: