12. neděle v mezidobí A – Ž 86, 1-10.16-17

1Nakloň, Hospodine, své ucho a odpověz mi, neboť jsem chudý a nuzný. 2Chraň mou duši, neboť jsem věrný. Ty, Bože můj, zachraň svého otroka, jenž v tebe doufá. 3Smiluj se nade mnou, Panovníku, vždyť k tobě celé dny volám. 4Dej radost duši svého otroka, neboť k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši. 5Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a ochotný odpouštět; jsi hojný v milosrdenství ke všem, kdo k tobě volají. 6Naslouchej, Hospodine, mé modlitbě, věnuj pozornost mým úpěnlivým prosbám! 7V den svého soužení k tobě volám — jistě mi odpovíš. 8Mezi bohy není nikdo jako ty, Panovníku, není nic jako tvé skutky. 9Všechny národy, které jsi učinil, přijdou a budou se před tebou klanět, Panovníku, a budou oslavovat tvé jméno, 10protože jsi veliký a konáš divy; ty jediný jsi Bůh! 16Pohleď na mě a smiluj se nade mnou! Dej svou sílu svému otroku, zachraň syna své služebnice! 17Učiň pro mě znamení k dobrému! Ti, kdo mě nenávidí, to uvidí a zastydí se — vždyť ty, Hospodine, mi pomůžeš a potěšíš mě!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: