11. neděle v mezidobí C – L 7, 36 – 8,3

36Jeden z farizeů prosil Ježíše, aby s ním pojedl. I vstoupil do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. 37Hle, v tom městě byla žena, hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že je Ježíš u stolu ve farizeově domě, přinesla alabastrovou nádobku vonného oleje. 38A s pláčem se postavila zezadu k jeho nohám, slzami začala smáčet jeho nohy a otírat je svými vlasy, vroucně líbala jeho nohy a mazala je vonným olejem. 39Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si v mysli: „Kdyby tento byl prorok, věděl by, kdo a jaká je ta žena, která se ho dotýká, že je hříšná.“ 40Ježíš mu na to řekl: „Šimone, musím ti něco říci.“ On řekl: „Učiteli, řekni.“ 41„Jakýsi věřitel měl dva dlužníky. Jeden mu dlužil pět set denárů, druhý padesát. 42Když mu neměli z čeho vrátit, odpustil oběma. Který z nich ho tedy bude více milovat?“ 43Šimon odpověděl: „Mám za to, že ten, kterému odpustil víc.“ On mu řekl: „Správně jsi usoudil.“ 44Pak se obrátil k ženě a říkal Šimonovi: „Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal; tato žena však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. 45Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala vroucně líbat mé nohy. 46Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vonným olejem pomazala mé nohy. 47Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou odpuštěny, protože mnoho milovala. Komu se málo odpouští, málo miluje.“ 48Jí pak řekl: „Jsou ti odpuštěny hříchy.“ 49A spolustolovníci si začali říkat: „Kdo to je, že dokonce hříchy odpouští?“ 50Řekl té ženě: „Tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji.“ 1A stalo se, že potom procházel městy a vesnicemi a hlásal a zvěstoval jako radostnou zvěst Boží království; bylo s ním těch Dvanáct 2a některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdalská, od níž kdysi vyšlo sedm démonů, 3Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně staraly ze svých prostředků

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: