11. neděle v mezidobí A – Gn 18, 1-15 (21, 1-7)

1I ukázal se mu Hospodin u Mamreho dubů, když seděl u vchodu do stanu za denního žáru. 2Když (pozvedl oči) a rozhlédl se, hle, tři muži stáli proti němu. Když je uviděl, běžel jim od vchodu do stanu vstříc, poklonil se k zemi 3a řekl: Panovníku, jestliže jsem nyní nalezl ve tvých očích milost, nepomíjej prosím svého otroka. 4Nechám přinést trochu vody, abyste si mohli umýt nohy, a odpočiňte si pod stromem. 5Vezmu trochu jídla, abyste se posilnili. Potom půjdete dál. Vždyť proto procházíte kolem svého otroka! Řekli: Udělej, jak jsi řekl. 6Abraham pospíchal do stanu k Sáře a řekl: Rychle zadělej tři míry jemné mouky a udělej podpopelné chleby. 7A Abraham běžel k dobytku, vzal jemné a hezké tele a dal ho mládenci, aby ho rychle připravil. 8Potom vzal máslo, mléko a tele, které připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. 9Zeptali se ho: Kdepak je tvá žena Sára? Odpověděl: Zde ve stanu. 10Jeden řekl: Jistě se k tobě vrátím (napřesrok o tomto čase,) a hle, tvá žena Sára bude mít syna. (A Sára poslouchala u vchodu do stanu za ním. 11Abraham i Sára byli staří, pokročilého věku. Sáře již přestal běh ženský.) 12Sára se v nitru zasmála: Poté, co jsem zestárla, se mi dostane rozkoše! I můj pán je starý. 13Hospodin řekl Abrahamovi: Proč se to Sára smála a říkala si: Cožpak budu opravdu rodit, když jsem stará? 14Je snad nějaká věc pro Hospodina nesnadná? V určený čas se k tobě vrátím, (napřesrok o tomto čase,) a Sára bude mít syna. 15Ale Sára to zapřela: Nesmála jsem se, protože se bála. On řekl: Kdepak, přece ses smála. 1Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a  splnil Sáře to, co prohlásil. 2Sára otěhotněla a porodila Abrahamovi v jeho stáří syna v určeném čase, o kterém s ním mluvil Bůh. 3Abraham dal svému synu, který se mu narodil, kterého mu Sára porodila, jméno Izák. 4Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, tak jak mu Bůh přikázal. 5Abrahamovi bylo sto let, když se mu narodil syn Izák. 6Sára řekla: Bůh mi způsobil smích. Každý, kdo o tom uslyší, se bude smát se mnou. 7Ještě řekla: Kdo by jen pověděl Abrahamovi, že Sára bude kojit! A přece jsem mu v jeho stáří porodila syna!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: