10. neděle v mezidobí B – Mk 3, 20-35

20 Přišli do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. 21 Když to uslyšeli jeho příbuzní, vyšli, aby se ho zmocnili, neboť říkali: „Pomátl se.“ 22 Učitelé Zákona, kteří sestoupili z Jeruzaléma, říkali: „Má Belzebula. V moci vládce démonů vyhání démony!“ 23Zavolal je k sobě a mluvil k nim v podobenstvích: „Jak může Satan vyhánět Satana? 24Je-li království proti sobě rozděleno, takové království nemůže obstát. 25Bude-li dům proti sobě rozdělen, takový dům nebude moci obstát. 26Jestliže Satan povstal sám proti sobě a rozdělil se, nemůže obstát, ale je s ním konec. 27Avšak nikdo nemůže vejít do domu siláka a uloupit jeho majetek, jestliže siláka nejdříve nespoutá, a teprve pak vyloupí jeho dům. 28 Amen, pravím vám, že všechno bude lidským synům odpuštěno, prohřešení i rouhání, jakkoliv by se rouhali. 29Kdo by však vědomě promluvil zle proti Duchu Svatému, nemá odpuštění v tomto věku, ale je vinen věčným prohřešením.“ 30Říkali totiž: „Má nečistého ducha.“ 31Tu přichází jeho matka a jeho bratři a stojíce venku dali ho zavolat. 32Kolem něho seděl zástup. Říkají mu: „Hle, tvá matka a tvoji bratři a tvé sestry tě venku hledají.“ 33 Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“ 34A rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, má matka a moji bratři. 35Neboť kdo činí Boží vůli, to je můj bratr, sestra i matka.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: