1. neděle v době postní C – Evangelium L 4, 1-13

1Ježíš plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. Duch ho vodil pustinou 2čtyřicet dní a Ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nesnědl, a když se skončily, vyhladověl. 3Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem.“ 4Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem , ale každým Božím slovem.‘“ 5Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa 6a řekl mu: „Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána, a komukoli chci, tomu ji dám. 7Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá.“ 8Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“ 9Přivedl jej pak do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; 10vždyť je napsáno, že ‚svým andělům přikáže o tobě, aby tě ochránili‘ 11a ‚na rukou tě ponesou, abys snad svou nohou nenarazil na kámen.‘“ 12Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‚Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.‘“ 13Když Ďábel dokončil všechno pokušení, odstoupil od něho až do příhodné doby.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: