1. neděle v době postní C – 1. čtení Dt 26, 1-11

1Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, obsadíš ji a usídlíš se v ní, 2vezmi z prvotin všech plodů země, které sklidíš ze své země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Vlož to do koše a jdi na místo, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno. 3Jdi ke knězi, který bude v těch dnech, a řekni mu: Dosvědčuji dnes před Hospodinem, tvým Bohem, že jsem vešel do země, o které Hospodin přísahal našim otcům, že nám ji dá. 4Kněz ať od tebe vezme koš a položí ho před oltář Hospodina, tvého Boha. 5Vypovídej před Hospodinem, svým Bohem: Můj otec byl kočovným Aramejcem. Sestoupil do Egypta a pobýval tam jako malá hrstka. Stal se tam však velkým, mocným a početným národem. 6Egypťané s námi jednali zle, pokořovali nás a vkládali na nás tvrdou otročinu. 7Když jsme křičeli k Hospodinu, Bohu našich otců, Hospodin slyšel náš hlas a pohlédl na naše soužení, naše trápení a na náš útlak. 8Hospodin nás vyvedl z Egypta mocnou rukou a vztaženou paží, s velkými, bázeň vzbujícími činy, se znameními a divy. 9Přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. 10A nyní hle, přinesl jsem prvotinu plodů země, kterou jsi mi dal, Hospodine. Polož to před Hospodina, svého Boha, klaň se před Hospodinem, svým Bohem 11a raduj se ze všeho dobrého, co Hospodin, tvůj Bůh, dal tobě a tvému domu — ty, lévita i příchozí, který je ve tvém středu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: