1. neděle po Vánocích A – Mt 2, 13-23

13 Když odešli, hle, ukázal se Josefovi ve snu Pánův anděl a řekl: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, protože Herodes bude dítě hledat, aby je zahubil.“14 On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta.15 A byl tam až do Herodovy smrti, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘ 16 Když Herodes uviděl, že ho mágové oklamali, velice se rozlítil a dal pobít všechny chlapce v Betlémě i v celém jeho okolí, od dvouletých níže, podle času, který vyzvěděl od mágů.17 Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremjáše:18 ‚Hlas v Ráma bylo slyšet, nářek a pláč a velké bědování; Ráchel oplakává své děti a nechce se dát utěšit, protože jich není.‘ 19 Když Herodes zemřel, hle, Pánův anděl se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě20 a řekl: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a jdi do země izraelské, neboť ti, kteří (ukládali dítěti o život), již zemřeli.“21 On tedy vstal, vzal dítě a jeho matku a vešel do izraelské země.22 Když však uslyšel, že v Judsku kraluje místo svého otce Heroda Archelaos, bál se tam odejít. Na pokyn ve snu odešel do oblasti Galileje.23 I přišel a usadil se ve městě zvaném Nazaret, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroky: ‚Bude nazýván Nazaretský. ‘

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: