1. neděle adventní A – 1. čtení Iz 2, 1-5

1Slovo, které Izajáš, syn Amósův, viděl o Judsku a Jeruzalému:   2I stane se v posledních dnech, že hora Hospodinova domu bude pevně stát jako přední z hor a bude vyvýšena nade všechna návrší. Budou k ní proudit všechny národy   3a mnozí lidé přijdou a řeknou: Pojďte a vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás vyučovat podle svých cest a budeme chodit po jeho stezkách. Neboť ze Sijónu vyjde zákon a Hospodinovo slovo z Jeruzaléma.   4A bude soudit mezi těmi národy a domlouvat mnohým lidem. I překují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože; národ proti národu nepozdvihne meč a už se nebudou učit boji.   5Pojďte, dome Jákobův, a choďme v Hospodinově světle!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: