Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2017-07-28)
předchozí < den (2017-07-28) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 28. červenec 2017, Pátek před 17. nedělí v mezidobí A


Kalendarium

Johann Sebastian Bach (1685-1750), německý hudební skladatel a vrcholný představitel barokní hudby.

Popis lekcionáře

17. neděle v mezidobí A
Nedělní evangelium (Mt 13, 31-33.44-52) pokračuje podobenstvími přibližujícími nebeské království.
1. čtení (Gn 29, 15-28) zmiňuje lásku Jákoba k Ráchel. 2. čtení (Ř 8, 26-39) lásku Krista k nám.

Všední SZ čtení líčí události, které předcházejí nedělnímu čtení. Ve čtvrtek (Gn 29, 1-8) a v pátek (Gn 29, 9-14) seznámení Jákoba s Ráchel. Poté události, které následují po nedělním čtení. V sobotu (Gn 29,31 – 30,24) narození Jákobových synů, v pondělí (Gn 30, 25-29) a v úterý (Gn 30, 37-43) přípravám Jákoba na odchod od Lábana. Ve středu (Gn 46,2 – 47,12) Jákobův rodokmen před cestou do Egypta.

V NZ čtení čtvrtku (1 K 4, 14-20) píše Pavel o lásce ke Korinťanům. Páteční čtení (Sk 7, 44-53) koresponduje s tématem nebeského království: „Nebe je mým trůnem…“ (Sk 7,49). Obdobně středeční evangelium (Mt 12, 38-42) obsahuje zmínku: „Královna jihu povstane na soudu…“ (Mt 12,42).

NZ čtení pondělí (Jk 3, 13-18), kde je psáno o „skutcích v moudré tichosti“ (Jk 3,13) a úterý (Ef 6, 10-18) kde čteme „abyste se mohli v den zlý vzepřít“ (Ef 6,13) souvisí v SZ texty těchto dnů, kde Jákob řeší, jak opustit Lábana.
Středeční evangelium (Mk 4, 30-34) je obdobou evangelia nedělního.

Pátek před 17. nedělí v mezidobí A

Ž 105, 1-11.45b

1Vzdávejte chválu Hospodinu! Vzývejte jeho jméno! Oznamujte mezi národy jeho činy! 2Zpívejte mu, opěvujte ho, přemýšlejte o všech jeho divech! 3Chlubte se jeho svatým jménem! Ať se raduje srdce těch, kdo hledají Hospodina! 4Hledejte Hospodina a jeho sílu! Ustavičně vyhledávejte jeho tvář! 5Pamatujte na divy, které vykonal, na jeho znamení, na rozsudky jeho úst, 6vy, símě Abrahama, jeho otroka, synové Jákobovi, jeho vyvolení. 7On je Hospodin, náš Bůh. Jeho soudy jsou nad celou zemí. 8Navěky pamatuje na svou smlouvu, na slovo, které přikázal tisíci pokolení. 9Uzavřel ji s Abrahamem a odpřisáhl ji Izákovi. 10Potvrdil ji Jákobovi jako ustanovení, Izraeli jakožto věčnou smlouvu. 11Řekl: Tobě dám kenaanskou zemi, váš dědičný úděl! Haleluja!

Gn 29, 9-14

9Ještě s nimi mluvil, když přišla Ráchel s ovcemi svého otce; byla totiž pastýřkou. 10Jakmile Jákob uviděl Ráchel, dceru Lábana, bratra své matky, a ovce Lábana, bratra své matky, přistoupil, odvalil kámen z otvoru studny a napojil ovce Lábana, bratra své matky. 11Nato Jákob Ráchel políbil, pozvedl hlas a rozplakal se. 12Pak Jákob Ráchel oznámil, že je příbuzný jejího otce, že je synem Rebeky. Ona běžela a oznámila to svému otci. 13Jakmile Lában uslyšel zprávu o Jákobovi, synu své sestry, vyběhl mu vstříc, objal ho a políbil a uvedl ho do svého domu. On pak to všechno vypravoval Lábanovi. 14Lában mu pak řekl: Ty jsi vskutku má kost a moje tělo. I pobyl u něho po dobu jednoho měsíce.

Sk 7, 44-53

44Naši otcové měli v pustině stánek svědectví, jak nařídil ten, jenž mluvil k Mojžíšovi, aby jej udělal podle vzoru, který uviděl. 45Ten také naši otcové převzali a vnesli s Jozuem do země pohanů, které Bůh zahnal před našimi otci. Tak to bylo až do dnů Davidových, 46který nalezl milost před Bohem a žádal, aby směl vyhledat příbytek pro Boha Jákobova. 47Teprve Šalomoun mu však vystavěl dům. 48Ale Nejvyšší nebydlí v domech zhotovených lidskýma rukama, jak praví prorok: 49‚Nebe je mým trůnem, země podnoží mých nohou. Jaký dům mi vystavíte, praví Pán, nebo jaké bude místo mého spočinutí? 50Což to všechno neučinila má ruka?‘ 51Vy tvrdošíjní, vy lidé neobřezaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu Svatému . jak vaši otcové, tak i vy! 52Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého . vy jste se nyní stali jeho zrádci a vrahy, 53vy, kteří jste přijali Zákon skrze anděly. ale nezachovali jste jej.“