Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2019-05-25)
předchozí < den (2018-05-18) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 18. květen 2018, Pátek před Letnicemi B


Kalendarium

Soudce chebský, dohoda husitů s basilejským koncilem o možnosti, hájit svobodně svoje učení na koncilu (1432).
Českou konfesi, společné vyznání českých nekatolíků, předali zástupci českých stavů císaři Maxmiliánovi II. (1575). Císař ústně přislíbil, že jí bude respektovat, brzy z ní však vyloučil královská města.
Karol Wojtyla, nar. 1920 ve Wadowicích u Krakova, od 1978 papežem Janem Pavlem II.
Paul Althaus (1888-1966), luterský teolog, prof. dogmatiky a NZ.

Popis lekcionáře

Letnice B
Křesťanské Letnice (Padesátnice) vznikly přeznačením židovského svátku Šavuot (svátek týdnů) při kterém je vzpomínáno darování Zákona na Sinaji (za sedm týdnů došli Izraelité z Egypta na Sinaj). Křesťanské Letnice jako náhradní křestní termín máme doložené od začátku 3. stol.: „Potom jsou Letnice nejpříznivější dobou pro uspořádání křtu, neboť během nich bylo několikrát oznámeno mezi učedníky vzkříšení našeho Pána a poprvé byla dána milost Ducha svatého“ Tertulian - De baptismo 19
Izolovaným svátkem Ducha sv. se Letnice staly v římské liturgii postupně. Dnes jsou chápány jako vyvrcholení velikonoční doby.
Ikona Letnic
V lekcionáři toho dne se čte popis seslání Ducha sv. (Sk 2, 1-21) buď jako 1. nebo 2. čtení. Alternativou je v případě 1. čtení SZ text (Ez 37, 1-14) o oživení suchých kostí. Alternativou 2. čtení je perikopa (Ř 8, 22-27) o „Duchu, který se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.“ (Ř 8,26). Evangelium (J 15, 26-27; 16, 4b-15) o příslibu Zastánce z Ježíšovy řeči na rozloučenou.

SZ čtení přípravných dnů si všímají předobrazů projevů Ducha. V čtvrtek se čte Gn 2, 4b-7: „Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu země, a do jeho chřípí vdechu dech života; a člověk se stal živou bytostí“ (Gn 2,7), v pátek Job 37, 1-13: „Naslouchejte bedlivě burácení jeho hlasu, rachotu hromu, jež vychází z jeho úst“ (Job 37,2) a v sobotu Ex 15, 6-11: „Dechem tvého chřípí se navršily vody, proudy zůstaly stát jako val...“ (Ex 15,8).
Jak NZ čtení ve čtvrtek (1 K 15, 42b-49) a navazující v pátek (1 K 15, 50-57), tak sobotní evangelium (J 7, 37-39) se zabývají rolí Ducha, dárce života.

SZ čtení v pondělí (Jl 2, 18-29) ukazuje na boží přízeň jeho lidu, zatímco v úterý (Gn 11, 1-9) nepřízeň v případě svévole – zmatení jazyků. NZ text pondělí (1 K 12, 4-11) a navazující v úterý (1 K 12, 12-27) pojednává o darech Ducha.
Ve středu se opakuje alternativní SZ text neděle (Ez 37, 1-14) – popis proroctví Ezechielova, zatímco evangelium (J 20, 19-23) popisuje proroctví Janovo.

Pátek před Letnicemi B

Ž 33, 12-22

12Blahoslavený je národ, jehož Bohem je Hospodin; lid, který si vyvolil za dědictví. 13Hospodin hledí z nebe, vidí všechny lidské syny. 14Ze sídla svého přebývání pozoruje všechny obyvatele země. 15Ten, který všem jim vytvořil srdce, rozumí též všem jejich skutkům. 16Král se nezachrání velkým vojskem, hrdina se nevysvobodí velkou silou. 17Kůň je k záchraně nespolehlivý; svou velkou silou nezachrání. 18Hle, Hospodinovo oko hledí na ty, kdo se ho bojí, na ty, kdo očekávají na jeho milosrdenství, 19aby vysvobodil jejich duše od smrti, aby je zachoval při životě v čas hladu. 20Naše duše očekává na Hospodina. On je naše pomoc i náš štít. 21Vždyť v něm se raduje naše srdce; vždyť spoléháme na jeho svaté jméno. 22Kéž je s námi tvé milosrdenství, Hospodine, protože na tebe očekáváme.

Job 37, 1-13

1Ano, mé srdce se kvůli tomu otřese, že až ze svého místa vyskočí. 2Naslouchejte bedlivě burácení jeho hlasu, rachotu hromu, jež vychází z jeho úst. 3Pod celými nebesy ho posílá, k okrajům země své světlo. 4Za ním zařve hlas, jeho vznešenost hlasitě zahřmí. Blesky nezadrží, až bude jeho hlas slyšet. 5Bůh obdivuhodně zahřmí svým hlasem, činí velké věci, které nepochopíme. 6Neboť zavolá na sníh: Padej na zem, též i na průtrž deště, a ve své síle padá průtrž dešťů. 7Na ruku každého člověka umístí pečeť, aby všichni lidé poznali jeho dílo. 8Zvěř zalézá do houští a přebývá ve svých doupatech. 9Vichřice se přižene ze své kobky, chlad od severního větru. 10Božím dechem vzniká led, vodní plocha se ocitá v sevření. 11I mračno obtěžká vláhou, jeho světlo rozptýlí oblak. 12Ty se pak podle jeho úmyslů valí v kruzích, aby na povrchu celé země vykonaly všechno, co jim přikáže. 13Užije toho ať už jako trestající hole, ať už ku prospěchu své země, ať už na důkaz milosrdenství.

1 K 15, 50-57

50Toto vám říkám, bratři, že tělo a krev nemůže být dědicem Božího království ani porušitelné nebude dědicem neporušitelného. 51Hle, říkám vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, 52naráz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice, a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. 53Neboť toto porušitelné tělo musí obléci neporušitelnost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. 54Když toto porušitelné tělo oblékne neporušitelnost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno: ‚Smrt byla pohlcena ve vítězství.‘ 55‚Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvůj osten? ‘ 56Ostnem smrti je hřích a mocí hříchu je Zákon. 57Budiž dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.