Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2019-01-20)
předchozí < den (2018-05-10) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 10. květen 2018, Nanebevstoupení Páně ABC


Kalendarium


Popis lekcionáře

Nanebevstoupení Páně
Slavnost vznikla v průběhu 4. století. Specifická tematika nanebevstoupení byla do té doby součástí Letnic. Událost nanebevstoupení Páně popisuje pouze Lukáš a to jak na konci evangelia (L 24, 44-53), tak na začátku Skutků (Sk 1, 1-11). Obě perikopy jsou dnes čteny. Doplňuje je ve 2. čtení hymnus o Kristu (Ef 1, 15-23), kde stojí „když jej vzkřísil z mrtvých, posadil po své pravici v nebesích…“ (Ef 1,20)

Nanebevstoupení Páně ABC

1. čtení Sk 1, 1-11

1První zprávu, ó Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit, 2až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. 3Jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. 4A když s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení -- „které jste slyšeli ode mne, 5neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu Svatém.“ 6Když se tedy sešli, tázali se ho: „Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael?“ 7Řekl jim: „Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci, 8ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.“ 9Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. 10A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech 11a řekli: „Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe.“

Žalm 47

2Všechny národy, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu s hlasitým jásotem! 3Vždyť Hospodin je Nejvyšší, je hrůzu vzbuzující král, veliký nad celou zemí! 4Podrobuje nám národy, podrobuje národy pod naše nohy. 5Vybral pro nás naše dědictví -- pýchu Jákoba, kterého miloval. 6Vystoupil Bůh za radostného křiku, vystoupil Hospodin za zvuku beraních rohů. 7Zpívejte žalmy Bohu, pějte, pějte našemu králi, zpívejte žalmy, 8neboť Bůh je králem celé země, zpívejte žalmy s porozuměním. 9Bůh kraluje nad národy, Bůh sedí na svém svatém trůnu. 10Přední muži národů se připojili k lidu Boha Abrahamova. Vždyť Bohu náleží štíty země -- je velmi vyvýšený.

nebo žalm 93

1Hospodin kraluje! Oděl se důstojností! Oděl se Hospodin, silou se opásal! Ano i svět stojí pevně, nezhroutí se. 2Tvůj trůn pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti! 3Pozdvihly proudy, Hospodine, pozdvihly proudy svůj hlas, zvedají proudy své vlnobití! 4Nad majestátný hukot mnohých vod, nad mořský příboj je majestátný Hospodin na výšině. 5Tvá svědectví jsou naprosto spolehlivá. Hospodine, tvému domu sluší svatost po dlouhé časy.

2. čtení Ef 1, 15-23

15Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, 16nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách, 17aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal Ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého 18a osvícené oči srdce, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání, jaké je bohatství slávy jeho dědictví ve svatých 19a jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. 20Tu uplatnil v Kristu, když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, 21vysoko nad každou vládu i autoritu i mocnost i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. 22A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším církvi, 23která je jeho tělem, plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje.

Evangelium L 24, 44-53

44Ježíš řekl apoštolům: „To jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a Žalmech.“ 45Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli Písmu, 46a řekl jim: „Tak je napsáno, že Kristus měl trpět a třetího dne vstát z mrtvých; 47a na základě jeho jména být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínajíc od Jeruzaléma. 48Vy jste svědky těchto věcí. 49A hle, já na vás posílám zaslíbení mého Otce; vy však zůstaňte ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí z výsosti.“ 50Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl své ruce a požehnal jim. 51A stalo se, když jim žehnal, že se od nich vzdálil a byl nesen vzhůru do nebe. 52A když se mu poklonili, s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma 53a byli stále v chrámě, chválili Boha a dobrořečili mu. Amen.