Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2019-01-20)
předchozí < den (2018-03-14) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 14. březen 2018, Středa po 4. neděli v době postní B


Kalendarium


Popis lekcionáře

Obecná charakteristika lekcionáře postní doby
Postní doba vznikla jako období sloužící k bezprostřední přípravě katechumenů na křest, probíhající uprostřed křesťanské obce. Dnešní lekcionář tento motiv, zahrnující i obnovu křtu celým shromážděním o velikonoční vigilii, zohledňuje (zejména v roce A). Postní motiv, zahrnující odříkání, změnu smýšlení, vzdorování zlu, je také zastoupen, zejména na začátku období.
1. neděle v době postní všech cyklů obsahuje perikopy o pokušení Páně (letos, v roce B - Mk 1, 9-15) 2. neděle perikopu o proměnění Páně (letos – Mk 9, 2-9) o (pokud ovšem není tato perikopa zařazena poslední neděli před začátkem postu). 3.- 5. neděle cyklu B obsahuje texty Janova evangelia o Kristově oslavě skrze kříž a zmrtvýchvstání. O 6. neděli v době postní se čtou pašije (Mk 14,1 – 15,7)
Všechna čtení o nedělích v postu jsou tematicky harmonizována. SZ čtení, kromě této souvislosti s evangeliem i 2. čtením mají většinou obdobná témata jako SZ čtení velikonoční vigilie: např. 1. neděle o potopě, 2. neděle o povolání Abrama, 3. neděle o putování pouští, 5. neděle o srdci kamenném a srdci z masa.

4. neděle v době postní B
Formální propojení nedělního evangelia (J 3, 14-21) a 1. čtení (Nu 21, 4-9) je skrze znamení hada na poušti, které přináší záchranu. Téma záchrany je obsaženo i ve 2. čtení (Ef 2, 1-10): „záchrana není z vás – je to Boží dar“ (Ef 2,8)

SZ čtení čtvrtku (Gn 9, 8-17) se týká záchrany před potopou, kde duha je toho znamením. V pátek (Da 12, 5-13) přichází záchrana skrze „čištění, bělení a tříbení“ (Da 12,10) Sobotní SZ čtení (Nu 20, 22-29) bezprostředně předchází nedělnímu.
NZ čtení čtvrtku (Ef 1, 3-6) a pátku (Ef 1, 7-14) předchází nedělnímu 2. čtení a objejevuje se již téma záchrany. Sobotní evangelium (J 3, 1-13) bezprostředně předchází evangeliu nedělnímu.

SZ čtení po neděli ukazují na jiná znamení Hospodinovy přízně: v pondělí (Ex 15, 22-27) dřevo, skrze které se hořká voda dá pít. V úterý (Nu 20, 1-13) voda ze skály. Ve středu (Iz 60, 15-22) „Hospodin bude tvým světlem“ (Iz 60,19).
Středeční téma se objevuje i v evangeliu (J 8, 12-20): „Já jsem světlo světa...“ (J 8,12). NZ čtení pondělí (Žd 3, 1-6) a úterý (1 K 10, 6-13) reflektují nedělní 1. čtení.

Středa po 4. neděli v době postní B

Ž 107, 1-16

1Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, vždyť jeho milosrdenství je věčné! 2Tak ať řeknou Hospodinovi vykoupení, ti, které vykoupil z ruky protivníka. 3Shromáždil je ze zemí, od východu i od západu, od severu i od moře. 4Bloudili pouští, pustou krajinou, cestu do města, kde by mohli sídlit, však nenalezli. 5Hladověli a žíznili, klesali na duši. 6Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, vysvobozoval je z jejich úzkostí 7a vedl je přímou cestou, až přišli do města, kde mohli sídlit. 8Ať vzdávají Hospodinu chválu za jeho milosrdenství a za divy, které pro lidi koná: 9Duši lačnou nasytil a duši hladovou naplnil dobrými věcmi. 10Seděli v temnotách, v nejhlubší tmě, uvězněni v soužení i v okovech, 11neboť se vzepřeli řeči Boží a pohrdli úradkem Nejvyššího. 12Pokořil tedy jejich srdce trápením; padli, a pomocníka nebylo. 13Když ale ve své tísni úpěnlivě volali k Hospodinu, zachránil je z jejich úzkostí. 14Vyvedl je z temnoty, z nejhlubší tmy, a zpřetrhal jejich pouta. 15Ať vzdávají Hospodinu chválu za jeho milosrdenství a za divy, které pro lidi koná: 16Neboť rozlámal bronzová vrata a rozbil železné závory.

Iz 60, 15-22

15Místo toho, abys byl opuštěný a nenáviděný a nikdo tebou neprocházel, proměním tě ve věčnou vznešenost, ve veselí z generace na generaci. 16A budeš sát mléko národů, budeš sát z královských prsů a poznáš, že já jsem Hospodin, tvůj zachránce a tvůj vykupitel, Mocný Jákobův. 17Místo bronzu přinesu zlato a místo železa přinesu stříbro, místo dřeva bronz a místo kamení železo. Za tvého dohližitele ustanovím pokoj a za tvé nadřízené spravedlnost. 18Ve tvé zemi již nebude slyšet o násilí, na tvém území o zkáze a pohromě. Své hradby nazveš záchranou a své brány chválou. 19Nebude ti již slunce za světlo ve dne, ani měsíc pro svou zář ti nebude svítit v noci. Hospodin bude tvým věčným světlem a tvůj Bůh tvou slávou. 20Tvé slunce již nezapadne a tvůj měsíc se neschová, protože Hospodin bude tvým věčným světlem a dny tvého smutku skončí. 21A tvůj lid -- všichni budou spravedliví -- obdrží navěky zemi. Bude to výhonek mé setby, dílo mých rukou, abych byl oslaven. 22Z nejmenšího vzejde tisíc a z nejnepatrnějšího mocný národ. Já Hospodin to v pravý čas uspíším.

J 8, 12-20

12Ježíš k nim opět promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ 13Farizeové mu řekli: „Ty svědčíš sám o sobě; tvé svědectví není pravé. “ 14Ježíš jim odpověděl: „I když svědčím sám o sobě, mé svědectví je pravé, protože vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte, odkud přicházím ani kam jdu. 15Vy soudíte podle těla; já nesoudím nikoho. 16Jestliže já přece soudím, můj soud je pravdivý, protože nejsem sám, ale jsem já a ten, který mne poslal, Otec. 17A ve vašem Zákoně je napsáno, že svědectví dvou osob je pravé. 18Jsem to já, kdo svědčí o sobě, a svědčí o mně také ten, který mne poslal, Otec.“ 19 Řekli mu: „Kde je tvůj Otec?“ Ježíš odpověděl: „Neznáte ani mne ani mého Otce; kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce.“ 20Tato slova řekl u pokladnice, když učil v chrámě. A nikdo ho nezajal, protože ještě nepřišla jeho hodina.