Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2018-05-23)
předchozí < den (2018-05-23) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 23. květen 2018, Středa po Letnicích B


Kalendarium

Pražská defenestrace (1618), začátek Třicetileté války.

Popis lekcionáře

Letnice B
Křesťanské Letnice (Padesátnice) vznikly přeznačením židovského svátku Šavuot (svátek týdnů) při kterém je vzpomínáno darování Zákona na Sinaji (za sedm týdnů došli Izraelité z Egypta na Sinaj). Křesťanské Letnice jako náhradní křestní termín máme doložené od začátku 3. stol.: „Potom jsou Letnice nejpříznivější dobou pro uspořádání křtu, neboť během nich bylo několikrát oznámeno mezi učedníky vzkříšení našeho Pána a poprvé byla dána milost Ducha svatého“ Tertulian - De baptismo 19
Izolovaným svátkem Ducha sv. se Letnice staly v římské liturgii postupně. Dnes jsou chápány jako vyvrcholení velikonoční doby.
Ikona Letnic
V lekcionáři toho dne se čte popis seslání Ducha sv. (Sk 2, 1-21) buď jako 1. nebo 2. čtení. Alternativou je v případě 1. čtení SZ text (Ez 37, 1-14) o oživení suchých kostí. Alternativou 2. čtení je perikopa (Ř 8, 22-27) o „Duchu, který se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy.“ (Ř 8,26). Evangelium (J 15, 26-27; 16, 4b-15) o příslibu Zastánce z Ježíšovy řeči na rozloučenou.

SZ čtení přípravných dnů si všímají předobrazů projevů Ducha. V čtvrtek se čte Gn 2, 4b-7: „Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu země, a do jeho chřípí vdechu dech života; a člověk se stal živou bytostí“ (Gn 2,7), v pátek Job 37, 1-13: „Naslouchejte bedlivě burácení jeho hlasu, rachotu hromu, jež vychází z jeho úst“ (Job 37,2) a v sobotu Ex 15, 6-11: „Dechem tvého chřípí se navršily vody, proudy zůstaly stát jako val...“ (Ex 15,8).
Jak NZ čtení ve čtvrtek (1 K 15, 42b-49) a navazující v pátek (1 K 15, 50-57), tak sobotní evangelium (J 7, 37-39) se zabývají rolí Ducha, dárce života.

SZ čtení v pondělí (Jl 2, 18-29) ukazuje na boží přízeň jeho lidu, zatímco v úterý (Gn 11, 1-9) nepřízeň v případě svévole – zmatení jazyků. NZ text pondělí (1 K 12, 4-11) a navazující v úterý (1 K 12, 12-27) pojednává o darech Ducha.
Ve středu se opakuje alternativní SZ text neděle (Ez 37, 1-14) – popis proroctví Ezechielova, zatímco evangelium (J 20, 19-23) popisuje proroctví Janovo.

Středa po Letnicích B

Ž 104, 24-34.35b

24Jak mnohá jsou tvá díla, Hospodine! Všechna jsi je moudře učinil. Země je plná tvých tvorů. 25Hle moře, velké a široširé -- tam se toho hýbe! Bezpočet živočichů malých i velikých. 26Plují tam lodě -- i livjátán, kterého jsi vytvořil, aby ses z něj radoval. 27Ti všichni vzhlížejí k tobě, že jim dáš potravu ve svůj čas. 28Dáváš jim, a oni si berou, otvíráš svou ruku a sytí se dobrem. 29Když skryješ svou tvář, děsí se, když jim odejmeš ducha, hynou a navracejí se v prach. 30Když posíláš svého ducha, jsou stvořeni. Tak obnovuješ tvář země. 31Kéž Hospodinova sláva trvá věčně! Kéž se Hospodin raduje ze svého díla! 32Pohlédne na zemi a ta se roztřese, dotkne se hor a vzplanou. 33Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, budu opěvovat svého Boha, dokud budu. 34Kéž ho mé promlouvání potěší -- já se raduji v Hospodinu! 35Dobrořeč, má duše, Hospodinu. Haleluja!

Ez 37, 1-14

1Spočinula na mně Hospodinova ruka a Hospodin mě vyvedl v duchu, ponechal mě uprostřed pláně; ta byla plná kostí. 2Pak mě nad nimi provedl kolem dokola; hle, bylo jich na povrchu pláně velmi mnoho, a hle, byly velmi vyschlé. 3Tu mi řekl: Lidský synu, jestlipak tyto kosti ožijí? Odpověděl jsem: Panovníku Hospodine, ty to víš. 4Pak mi řekl: Prorokuj k těmto kostem a řekni jim: Vyschlé kosti, slyšte Hospodinovo slovo. 5Toto praví Panovník Hospodin o těchto kostech: Hle, uvedu do vás ducha a vy ožijete. 6Dám na vás šlachy, nanesu na vás maso a natáhnu na vás kůži, vložím do vás ducha a ožijete. I poznáte, že já jsem Hospodin. 7I prorokoval jsem, tak jak mi bylo přikázáno. Jakmile jsem prorokoval, nastal hluk a hle, hřmot a kosti se přiblížily jedna k druhé. 8Potom hle, spatřil jsem na nich šlachy, maso vyrostlo a odshora se na ně natáhla kůže, ale duch v nich nebyl. 9Nato mi řekl: Prorokuj k duchu. Prorokuj lidský synu a řekni tomu duchu: Toto praví Panovník Hospodin: Přijď duchu, od čtyř větrů a vdechni do těchto pobitých, ať ožijí. 10I prorokoval jsem, jak mi to přikázal. Tu do nich přišel duch, ožili a postavili se na nohy, převelice velké vojsko. 11Nato mi řekl: Lidský synu, tyto kosti jsou celý dům izraelský. Hle, říkají: Naše kosti uschly a naše naděje zahynula, jsme ztraceni. 12Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide. Přivedu vás na izraelskou půdu. 13I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a až vás vyvedu z vašich hrobů, můj lide. 14Vložím do vás svého ducha a ožijete. Pak vám dám spočinout na vaší půdě. I poznáte, že já Hospodin jsem promluvil a také to vykonám, je Hospodinův výrok.

J 20, 19-23

19 Když byl večer téhož dne, prvního v týdnu, a učedníci byli ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: „Pokoj vám.“ 20 Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. I zaradovali se učedníci, když uviděli Pána.21 [Ježíš] jim opět řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, i já posílám vás.“ 22 Po těchto slovech (na dechl) a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého.23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. “