Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2018-12-12)
předchozí < den (2018-12-12) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 12. prosinec 2018, Středa po 2. neděli adventní C


Kalendarium


Popis lekcionáře

Advent C
Současný adventní lekcionář (jak Revised Common Lectionary tj. „ekumenický“, tak římský, ze kterého RCL vznikl) kombinuje témata galikánského, mozarabského či ambroziánského adventu (zaměřeného na 2. Kristův příchod) a adventu římského (připravujícího na Vánoce - 1. Kristův příchod).
Ve všech 3 cyklech (A,B,C) adventu se evangelia 1. neděle týkají Kristova druhého příchodu. Advent jakoby tematicky plynule navazuje na závěr liturgického roku. Ovšem v zatímco v závěru roku je kladen důraz na eschatologii (poslední věci světa), v adventu na apokalyptiku (odhalení budoucnosti). Evangelia 2. a 3. neděle adventní si všímají Kristova Předchůdce a Křtitele Jana, evangelia 4. neděle událostí bezprostředně předcházející narození Páně.


2. neděle adventní C
Nedělní texty se zabývají vpravdě adventní tematikou (adventus = příchod): Přicházením Boha k nám a nás k Bohu. 1. čtení (Bar 5, 1-9) „trmácely se od tebe pěšky, když je nepřátelé odvedli, Bůh ti je ale přivede slavně zpět“ (Bar 5,6), nebo protokanonická varianta (Mal 3, 1-4) „posel smlouvy, jehož si přejete, hle, přijde, praví Hospodin zástupů“ (Mal 3,1). 2. čtení (Fp 1, 3-11) „ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše“ (Fp 1,6). Evangelium (L 3, 1-6) „připravte Pánovu cestu“ (L, 3,4).
Tematiku pohybu Boha k nám a nás k Bohu doplňují i texty před nedělí. SZ perikopy jsou vybrány z Malachiáše (podobně jako protokanonická varianta 1. čtení). Ve čtvrtek (Mal 3, 5-12) „přiblížím se k vám“ (Mal 3,5); „vraťte se ke mně a vrátím se k vám“ (Mal 3,7). Bezprostředně následující text v pátek (Mal 3, 13-18) „chodíme před Hospodinem zástupů“ (Mal 3,14). V sobotu (Mal 3, 19-24) „pošlu vám proroka Elijáše, dříve než přijde Hospodinův den“ (Mal 3,23)
NZ texty čtvrtku (Fp 1,12-18a) a pátku (Fp 1, 18b-26) bezprostředně následují po nedělním 2. čtení. Vyjadřují jakýsi Pavlův „advent života“ - očekávání lepší budoucnosti: „toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben“ (Fp 1,20). Sobotní evangelium (L 9, 1-6) popisuje vyslání Dvanácti analogicky k poslání Jana v nedělním evangeliu.
SZ čtení po neděli vybraná z Izajáše svědčí o božím příchodu. V pondělí (Iz 40, 1-11) „hle, Panovník Hospodin přichází s mocí“ (Iz 40,10); v úterý (Iz 19, 18-25) „pošle jim zachránce a obhájce, který je vysvobodí“ (Iz 19,20); ve středu (Iz 35, 3-7) „on sám přijde a zachrání vás“ (Iz 35,4).
Motivem NZ čtení pondělí (Ř 8, 22-25) je očekávání: „sténáme, očekávajíce synovství, to jest vykoupení svého těla“ (Ř 8,23); v úterý (2 P 1, 2-15) vstup do božího království: „vám bude bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho Pána“ (2 P 1,11). Středeční evangelium (L 7, 18-30) si všímá setkání Janových učedníků s Ježíšem.

Středa po 2. neděli adventní C

Ž 126

1Když Hospodin vrátil sijónské navrátilce, bylo nám jak ve snách. 2Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk jásal; tehdy se mezi národy říkalo: Hospodin s nimi učinil velké věci. 3Hospodin s námi učinil velké věci -- byli jsme plni radosti. 4Hospodine, změň náš úděl, jako měníš řečiště v Negebu. 5Ti, kdo v slzách rozsévají, budou s jásotem sklízet. 6Ten, kdo chodí a s pláčem nosí mošnu se semenem, přijde a s jásotem bude snášet snopy.

Iz 35, 3-7

3Posilujte malátné ruce, upevňujte klopýtající kolena. 4Řekněte těm, kdo mají ustrašené srdce: Buďte silní, nebojte se; hle, váš Bůh! Přijde s pomstou, s Boží odplatou. On sám přijde a zachrání vás. 5Tehdy prohlédnou oči slepých a uši hluchých se otevřou. 6Tehdy chromý bude skákat jako jelen a jazyk němého bude výskat, neboť v pustině vytrysknou vody a potoky v Arabě. 7 Horký písek se změní v jezero a žíznivá země ve vodní zřídla; z příbytku šakalů bude místo odpočinku dobytka, z trávy bude třtina a papyrus.

L 7, 18-30

18O tom všem podali Janovi jeho učedníci zprávu. Jan si zavolal dva ze svých učedníků 19a poslal je k Ježíšovi se slovy: „Ty jsi Ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného?“ 20Ti muži k němu přišli a řekli: „Jan Křtitel nás k tobě poslal se slovy: Ty jsi Ten, který má přijít, nebo máme očekávat jiného?“ 21V tu hodinu uzdravil mnoho lidí z nemocí, z trápení a od zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak. 22A jim odpověděl: „Jděte, podejte zprávu Janovi, co jste uviděli a uslyšeli: Slepí opět vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. 23A blahoslavený je ten, kdo by se nade mnou nepohoršil.“ 24 Když Janovi poslové odešli, začal Ježíš říkat zástupům o Janovi: „Co jste vyšli spatřit do pustiny? Třtinu zmítanou větrem? 25Nebo co jste vyšli uvidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Hle, ti, kdo nosí nádherné šaty a žijí v přepychu, jsou v královských palácích. 26Nebo co jste vyšli uvidět? Proroka? Ano, pravím vám, a více než proroka. 27To je ten, o němž je napsáno: ‚Hle, posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou.‘ 28Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší prorok než Jan Křtitel; avšak ten nejmenší v Božím království je větší než on. 29A všechen lid, který ho slyšel, i celníci uznali Boha za spravedlivého tím, že se dali pokřtít Janovým křtem. 30Farizeové a zákoníci odmítli Boží radu pro sebe, když se nedali od něho pokřtít.“