Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2019-09-16)
předchozí < den (2019-09-16) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 16. září 2019, Pondělí po 24. neděli v mezidobí C


Kalendarium

Ludmila (+ 921), česká patronka a mučednice, manželka českého knížete Bořivoje a babička Václava. Kornelius (+ 253), římský biskup, zemřel ve vyhnanství.

Popis lekcionáře

24. neděle v mezidobí C
Celý týden pokračuje čtení z Jeremjáše. Ve čtvrtek Jr 13, 20-27; v pátek Jr 4, 1-10; v sobotu Jr 4, 13-21.29-31; v neděli Jr 4, 11-12.22-28; v pondělí Jr 5, 1-17; v úterý Jr 5, 18-31; ve středu Jr 14, 1-10.17-22.
Verš 2. nedělního čtení (1 Tm 1, 12-17): „Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Z nich já jsem první…“ (1 Tm 1,15) resonuje s tématem evangelia o dobrém pastýři (L 15, 1-10): „Tak, pravím vám, je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“ (L 15,10)

Čtvrteční NZ čtení (1 Tm 1, 1-11) vytváří kontext nedělnímu 2. čtení. Páteční čtení (2 P 2, 1-10a) zmiňuje záchranu Noeho či Lota uprostřed hříšníků.
Sobotní evangelium (J 10, 11-21) o dobrém pastýři je paralelou k evangeliu nedělnímu.

Pondělní NZ čtení (1 Tm 1, 18-20) je pokračováním nedělního 2. čtení a vytváří jeho kontext.
Tématu týdne odpovídá i úterní NZ čtení (2 P 3, 8-13): „Pán chce, aby všichni dospěli k pokání“ (2 P 3,9) i středeční evangelium (L 22, 31-31.54-62) o Petrově zradě i pokání.

Pondělí po 24. neděli v mezidobí C

Ž 94

1Bože pomsty, Hospodine, Bože pomsty, zaskvěj se! 2Pozdvihni se, soudce země, uveď odplatu na pyšné! 3Až dokdy, Hospodine, až dokdy budou ničemové jásat? 4Chrlí drzé řeči, vychloubají se všichni činitelé nepravosti. 5Deptají tvůj lid, Hospodine, utlačují tvé dědictví. 6Hubí vdovu a příchozího, i sirotky vraždí. 7Říkají: Hospodin to nevidí, Bůh Jákobův se tím nezabývá. 8Uvažujte, vy tupci z lidu. Hlupáci, kdy to pochopíte? 9Což neslyší ten, kdo udělal ucho? Což nevidí ten, kdo vytvořil oko? 10Což nekárá ten, kdo vychovává národy? On dává člověku poznání. 11Hospodin zná lidská uvažování, , že jsou marnost. 12Blahoslavený je muž, kterého kázníš, Hospodine; vyučuješ ho ze svého zákona, 13abys ho utišil ve zlých dnech, zatímco se kope jáma pro ničemu. 14Vždyť Hospodin svůj lid nezanechá, své dědictví neopustí. 15Soud se vrátí k spravedlnosti a za ním všichni lidé přímého srdce. 16Kdo se za mě postaví proti zlovolníkům? Kdo se mě zastane proti činitelům nepravosti? 17Kdyby Hospodin nebyl mou pomocí, brzy by má duše spočinula v říši ticha. 18Řeknu-li: Uklouzne mi noha, tvé milosrdenství, Hospodine, mě podepře. 19Když sám v sobě moc přemýšlím, tvé potěšování utěší mou duši. 20Což se k tobě připojí zkázonosný trůn působící trápení -- proti všem Božím ustanovením? 21Napadají duši spravedlivého a obviňují nevinnou krev. 22Hospodin je mi však nedobytným hradem, můj Bůh je mou útočištnou skálou. 23Odplatí jim jejich nepravosti a pro jejich špatnosti je zničí. Ano, Hospodin, náš Bůh, je zničí!

Jr 5, 1-17

1Procházejte ulicemi Jeruzaléma, jen se dívejte a zkoumejte, hledejte na jeho náměstích, jestli najdete někoho, jestli je někdo, kdo jedná podle práva a kdo usiluje o věrnost, a já Jeruzalému odpustím. 2I když říkají: Jakože živ je Hospodin, jistě přísahají lživě. 3Hospodine, cožpak tvoje oči nehledí na věrnost? Ranil jsi je, ale necítili bolest, ničil jsi je, ale odmítali přijmout kázeň. Zatvrdili se víc než skála, odmítali se navrátit. 4Já jsem si myslel: Jsou to jen chudáci; jednali hloupě, protože neznají Hospodinovu cestu, nařízení svého Boha. 5Zajdu si k vysoko postaveným a promluvím si s nimi, protože oni znají Hospodinovu cestu, nařízení svého Boha. Jenže i tihle zlomili jho, zpřetrhali pouta. 6Proto je zabije lev z houštiny, zničí je stepní vlk. Před jejich městy číhá leopard; každého z nich, kdo vyjde, roztrhá na kusy, protože jejich přestoupení je mnoho, mnoho je jejich odvrácení. 7Proč bych ti měl odpustit? Tvoji synové mě opustili a přísahali při těch, kdo nejsou bohy. Nasytil jsem je, ale oni cizoloží a houfují se v nevěstinci. 8Jsou to vykrmení, bujní hřebci; všichni dychtí po ženě svého bližního. 9Cožpak je za to nemám navštívit?, je Hospodinův výrok. Zdalipak se moje duše nepomstí na národě, jako je tento? 10Vystupte na jeho vinohrady a ničte, ale nezničte je úplně. Odstraňte jeho výhonky, protože nejsou Hospodinovy. 11Dům izraelský i dům judský mi totiž byl zcela nevěrný, je Hospodinův výrok. 12Lhali o Hospodinu a říkali: Kdepak on. Zlo na nás nepřijde, nezažijeme meč ani hlad. 13Ti proroci jsou jen vítr a Hospodinovo slovo v nich není. Tak se jim stane. 14Proto takto praví Hospodin, Bůh zástupů: Protože jste mluvili toto slovo, hle, svá slova učiním ve tvých ústech ohněm a tento lid dřívím a stráví je. 15Hle, dome izraelský, přivedu na vás zdaleka národ, je Hospodinův výrok, národ prastarý, národ odvěký, národ, jehož jazyk neznáš, ani nerozumíš, co mluví. 16Jeho toulec je jako otevřený hrob, všichni jsou hrdinové. 17Pohltí tvoji sklizeň a tvůj chléb, pohltí tvoje syny a tvoje dcery, pohltí tvůj brav a tvůj skot, pohltí tvou révu i tvůj fíkovník. Mečem rozboří tvá opevněná města, na která ty spoléháš.

1 Tm 1, 18-20

18Toto nařízení svěřuji tobě, můj synu Timoteji, na základě předešlých proroctví o tobě, abys s jejich posilou bojoval dobrý boj, 19maje víru a dobré svědomí, jímž někteří pohrdli, a proto ztroskotali ve víře. 20Patří k nim Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal Satanu, aby se naučili nerouhat.