Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2020-01-18)
předchozí < den (2020-01-18) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 18. leden 2020, Sobota před 2. nedělí po Zjevení Páně A


Kalendarium

Panna Maria, matka jednoty křesťanů;
začátek Týdne modliteb za jednotu křesťanů, které od roku 1968 připravuje Komise pro víru a řád Světové rady církví a Papežská rada pro jednotu křesťanů

Popis lekcionáře

2. neděle po Zjevení A
Texty tohoto týdne navazují na minulý a pokračují svědectvím o různých aspektech povolání.
Nedělní evangelium (J 1, 29-42) poskytuje svědectví Předchůdce a Křtitele Jana o svém povolání: „Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel a křtil ve vodě, aby byl zjeven Izraeli.“ (J 1,31) Jan svědčí o Ježíšovi:„Hle, Beránek Boží“ (J 1,29 a 36). Perikopa obsahuje, oproti verzi v římském lekcionáři i Ježíšovo povolání prvních učedníků vč. Ondřeje a Petra: „Pojďte a uvidíte“ (J 1,39).
SZ čtení (Iz 49, 1-7) obsahuje analogicky poselství o povolání Izaiáše: „abych k němu navrátil Jákoba a aby pro něj byl shromážděn Izrael“ (Iz 49,5).
Druhým čtením, začátkem 1. listu Korinťanům (1 K 1, 1-9) začíná souvislé nedělní čtení tohoto listu, které nás bude provázet až do začátku postu. Oproti římské verzi je perikopa rozšířena tak, že obsahuje i zmínku o povolání Korinťanů (1 K 1,9)

Čtení všedních dní předcházejících neděli doplňují téma povolání dalšími příklady.
Ve čtvrtečním SZ čtení (Iz 22, 15-25) je popsáno povolání Eljakíma jako správce královského paláce namísto jeho předchůdce Šebny. Přesto není toto povolání trvalé: „pohne se ten kolík zaražený na spolehlivém místě, bude odseknut…“ (Iz 22,25)
Tak i v NZ čtení (Ga 1, 6-12) se Kristovou milostí povolaní Galaťané rychle odvrací k jinému evangeliu.
Páteční SZ čtení (Gn 27, 30-37) popisuje rozpaky Ezaua i Izáka, nad jednáním Jákoba, který získal lstí prvorozenecké požehnání (vyvolení).
Začátek Skutků (Sk 1, 1-5) zmiňuje vyvolení apoštolů po křtu Janově.
Sobotní čtení ukazují na další aspekt povolání: všeho nechat a věnovat se mu naplno.
Ve SZ čtení (1 Kr 19, 19-21) povolává Elijáš svého nástupce Elíšu (Elizea), v NZ (L 5, 1-11) povolává Ježíš Šimona a jeho společníky.

Všechna čtení všedních dní po neděli reflektují nedělní evangelium.
Pondělní SZ čtení (Ex 12, 1-13.21-28) popisuje paschální hostinu, kde důležitou roli hraje beránek.
Stejně tak v NZ čtení (Sk 8, 26-40) je beránek zmíněn. Obě čtení spojuje i motiv cesty, ke které jsou povolaní vyzváni i motiv znamení vyjadřujícího vztah k Hospodinu.
Úterní SZ čtení (Iz 53, 1-12) – součást 4. písně o božím služebníkovi, bylo citováno ve včerejším čtení ze Skutků, představuje božího služebníka, jako beránka vedeného na porážku. Roli oběti si všímá i NZ čtení (Žd 10, 1-4)
Středeční SZ čtení (Iz 48, 12-21) obsahuje výzvu k vyjití z Babylóna. (Iz 48,20). NZ čtení (Mt 9, 14-17) porovnává poslání Jana a Ježíše.

Sobota před 2. nedělí po Zjevení Páně A

Ž 40, 2-11

2Napjatě jsem očekával na Hospodina a on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání o pomoc.   3Vytáhl mě z hlučící jámy, z blátivého bahna a postavil mé nohy na skálu, upevnil mé kroky.   4Do úst mi vložil novou píseň, chválu našemu Bohu. Mnozí to uvidí, pojme je bázeň a budou doufat v Hospodina.   5Blahoslavený je ten muž, který vkládá své naděje v Hospodina a neobrací se k nestvůrám a k těm, kdo se uchylují ke lži.   6Hospodine, můj Bože, ty jsi s námi učinil mnoho svých divů a úmyslů; nikdo se s tebou nemůže měřit. Chci je oznamovat a hovořit o nich -- je jich víc, než se dá vypovědět.   7Obětní hod ani přídavnou oběť jsi nechtěl, ale prorazil jsi mi uši. Zápal ani oběť za hřích jsi nežádal.   8Tu jsem řekl: Hle, přicházím. Ve svitku knihy je o mně psáno.   9Oblíbil jsem si dělat to, co je ti milé, můj Bože. Tvůj zákon je v mém nitru.   10Zvěstoval jsem spravedlnost ve velikém shromáždění; hle, neomezoval jsem své rty. Hospodine, ty to víš.   11Tvou spravedlnost jsem neukryl uvnitř svého srdce, mluvil jsem o tvé věrnosti a spáse, nezatajil jsem tvé milosrdenství a tvou pravdu ve velikém shromáždění.

1Kr 19, 19-21

19Nato odtamtud odešel a našel Elíšu, syna Šáfatova, který oral. Dvanáct jiter bylo před ním a on byl na dvanáctém. Elijáš prošel okolo něj a hodil na něj svůj plášť.   20Opustil skot, běžel za Elijášem a řekl: Dovol, ať políbím svého otce a svou matku, a pak půjdu za tebou. Řekl mu: Jdi a vrať se pro to, co jsem ti učinil.   21

L 5, 1-11

1Stalo se, když se na něj tlačil zástup, aby slyšel Boží slovo, že stál u Genezaretského jezera   2a uviděl u břehu jezera dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě.   3Vstoupil do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy.   4Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu.“   5Šimon odpověděl: „Mistře, celou noc jsme tvrdě pracovali a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“   6A když to učinili, zabrali velké množství ryb; jejich sítě se však začaly trhat.   7Dali znamení společníkům ve druhé lodi, aby jim přišli pomoci. Oni přišli a naplnili obě lodě, že se až potápěly.   8Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovým kolenům a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, protože jsem hříšný člověk. “   9Neboť jeho i všech, kteří byli s ním, se zmocnil úžas nad tím úlovkem ryb, které chytili;   10stejně i Jakuba a Jana, synů Zebedeových, kteří byli Šimonovými společníky. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se, od nynějška budeš lovit lidi.“   11Přirazili s loďmi ke břehu, všechno opustili a vydali se za ním.