Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2019-07-21)
předchozí < den (2019-07-21) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 21. červenec 2019, 16. neděle v mezidobí C


Kalendarium


Popis lekcionáře

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské. O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.


16. neděle v mezidobí C
V nedělním evangeliu (L 10, 38-42) je chválena Marie, která „se posadila k Ježíšovým nohám a poslouchala jeho slovo“ (L 10,39). S tím koresponduje 1. čtení (Am 8, 1-12), kdy Hospodin pošle na zemi hlad, nikoli po chlebu, „ale po slyšení Hospodinových slov.“ (Am 8,11) 2. čtení (Ko 1, 15-28) začíná hymnem oslavujícím Krista (Ko 1, 15-20).

SZ čtení všedních dnů jsou již druhý týden volena z proroka Amose: čtvrtek Am 5, 10-17; pátek Am 5, 18-27; sobota Am 6, 1-14; pondělí Am 7, 1-6; úterý Am 8,13 – 9,4; středa Am 9, 5-15.

NZ čtení čtvrtku (Žd 5, 1-6), pátku (Ef 3, 14-21), pondělí (Ko 1,27 – 2,7) a úterý (1 J 2, 1-6) tematicky souvisí s nedělním 2. čtením. Sobotní evangelium (L 8, 4-10) koresponduje s tématem nedělního evangelia a 1. čtení: „Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá“ (L 8,8), podobně i evangeliu středeční (J 6, 41-51): „kdo od Otce uslyšel a vyučil se, přichází ke mně“.

16. neděle v mezidobí C

1. čtení Am 8, 1-12

1Toto mi ukázal Panovník Hospodin: Hle, koš letního ovoce. 2Řekl: Co vidíš, Ámosi? Řekl jsem: Koš letního ovoce. Hospodin mi řekl: Přišel konec pro můj lid Izrael. Nebudu mu již déle promíjet. 3V onen den budou palácové zpěvačky naříkat, je výrok Panovníka Hospodina, na každém místě bude pohozeno mnoho mrtvol. Ticho. 4Slyšte to, vy, kteří bažíte po nuzném, chcete odstranit chudé v zemi. 5Říkáte: Kdy přejde novoluní, abychom prodávali obilí, sobota, abychom otevřeli obilnice, umenšovali míru a zvyšovali cenu a podváděli falešnými váhami, 6abychom chudé kupovali za stříbro, nuzného za pár sandálů a prodávali obilný odpad? 7Hospodin přísahal při Jákobově pýše: Nikdy nezapomenu na žádné jejich skutky. 8Cožpak se nad tím nebude třást země, nebudou truchlit všichni, kdo v ní bydlí? Celá vystoupí jako Nil, vzedme se a klesne jako egyptská řeka. 9I stane se v onen den, je výrok Panovníka Hospodina, že skloním slunce v poledne a způsobím na zemi tmu za jasného dne. 10Změním vaše svátky v smuteční obřad, všechny vaše písně v žalozpěv; dám na každé bedro pytlovinu a na každou hlavu lysinu; proměním zemi ve smuteční obřad nad jedináčkem a její konec bude jako hořký den. 11Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad. Nikoli hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po slyšení Hospodinových slov. 12Budou se potácet od moře k moři, ze severu až na východ, budou pobíhat, aby hledali Hospodinovo slovo, ale nenaleznou.

Ž 52

2Když přišel Dóeg Edómský a oznámil Saulovi: David přišel do Achímelekova domu. 3Proč se chlubíš zlem, ty hrdino? Boží milosrdenství trvá každého dne. 4Tvůj jazyk vymýšlí zkázu, je ostrý jako břitva, páchá záludnosti. 5Miluješ zlo více než dobro, klam víc než spravedlivou řeč. Sela. 6Miluješ každé sžírající slovo, jazyku klamný! 7Avšak Bůh tě navždy zničí: Popadne tě, vyrve tě ze stanu a vykoření tě ze země živých. Sela. 8Spravedliví to uvidí a pojme je bázeň. Ale jemu se budou vysmívat: 9Hle, muž, který nepokládal Boha za svou záštitu. Spoléhal na své velké bohatství, nabýval moci skrze rozsévání zkázy. 10Ale já jsem jako zelená oliva v Božím domě; spoléhám na Boží milosrdenství navěky a navždy. 11Navěky ti budu vzdávat chválu, protože jsi jednal. A budu vzhlížet ke tvému jménu, neboť je dobré vůči tvým věrným.

2. čtení Ko 1, 15-28

15On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, 16neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority; všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. 17On je přede vším a všechno v něm spočívá. 18A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo, 19neboť se Otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost 20a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže -- aby skrze něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích. 21I vás, kteří jste kdysi byli odcizeni a myslí nepřátelští ve zlých skutcích, 22nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony, 23zůstáváte-li vskutku na víře založeni a v ní pevni a nevzdálíte-li se od naděje evangelia, které jste slyšeli, které bylo hlásáno v celém stvoření pod nebem a kterého jsem se já, Pavel, stal služebníkem. 24Nyní se raduji v utrpeních pro vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá ze soužení Kristových pro jeho tělo, jímž jest církev. 25Jejím služebníkem jsem se stal podle Boží správy, která mi pro vás byla svěřena, abych naplnil slovo Boží -- 26to tajemství, které bylo od věků a od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým, 27kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany: tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy. 28Jeho my zvěstujeme napomínajíce každého člověka a vyučujíce každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého postavili dokonalého v Kristu.

Evangelium L 10, 38-42

38Stalo se, když šli dále, že Ježíš vešel do jedné vesnice. Nějaká žena jménem Marta jej přijala do svého domu. 39Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slovo. 40Ale Marta měla plno práce s obsluhováním. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ 41Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a znepokojuješ se mnoha věcmi, 42jedno je však potřeba. Marie si vybrala dobrý díl, jenž jí nebude odňat.