Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2019-11-14)
předchozí < den (2019-11-14) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 14. listopad 2019, Čtvrtek před 33. nedělí v mezidobí C


Kalendarium

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), německý filozof a všestranný vzdělanec, průkopník jednoty a tolerance mezi náboženstvími. Bratrská konfese (1535), bratrská šlechta předložila konfesi králi ve Vídni.

Popis lekcionáře

33. neděle v mezidobí C
Nedělní evangelium (L 21, 5-19) obsahuje část „Lukášovy apokalypsy“. 2. čtení (1 Te 3, 6-14) výzvu, aby lidé, přes blízkost parusie, žili a pracovali normálně. 1. čtení (Iz 65, 17-25) obsahuje eschatologické vize Tritoizajáše.

Podobného charakteru a ze stejné knihy jsou převzata SZ čtení celého týdne. Ve čtvrtek Iz 57, 14-21; v pátek Iz 59, 1-15a; v sobotu Iz 59, 15b-21; v pondělí Iz 60, 17-22; v úterý Iz 66, 1-13; ve středu Iz 66, 14-24.

NZ texty poukazují na různé aspekty eschatonu. Čtvrteční čtení (Ř 1, 18-25) svědčí, že nepravosti lidí vyjdou najevo. Páteční čtení (2 Te 1, 3-12): „(Pán) přijde, aby v onen den byl oslaven ve svých svatých, a by se stal předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili...“ (2 Te 1,10). Sobotní evangelium (L 17, 20-37): „Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat“ (L 17,20).

Morálními zásadami se zabývají NZ čtení pondělka (Ef 4,25 – 5,2) a úterka (1 K 10,23 – 11,1). Středeční evangelium (Mt 23,37 – 24,14) obsahuje Matoušovu apokalypsu a je tak paralelou evangelia neděle.

Čtvrtek před 33. nedělí v mezidobí C

Iz 12

1Budu ti vzdávat chválu, Hospodine! Ačkoliv ses na mne hněval, tvůj hněv se odvrátil a potěšil jsi mě! 2Hle, Bůh je má záchrana, budu mu důvěřovat a nebudu se strachovat, vždyť Hospodin je mou silou i mocí -- stal se mou záchranou. 3S jásotem budete čerpat vodu z pramenů té spásy. 4V onen den řeknete: Vzdávejte chválu Hospodinu, vzývejte jeho jméno, oznamujte mezi národy jeho činy; připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. 5Hrajte chvalozpěvy Hospodinu, protože jednal vznešeně -- je to známo po celé zemi. 6Jásej a výskej, obyvatelko Sijóna, protože velikým je uprostřed tebe Svatý Izraele!

Iz 57, 14-21

14Navršte, navršte násep, připravte cestu, zvedněte každou překážku z cesty mého lidu! 15Toto praví Vznešený a Vyvýšený, který přebývá ve věčnosti a jehož jméno je Svatý: Bydlím na vysokém a svatém místě, i s tím, kdo má zdeptaného a poníženého ducha, abych oživoval ducha ponížených a abych oživoval srdce zdeptaných. 16Vždyť nebudu navěky vést při, ani se nebudu hněvat navždy, protože jinak by duch přede mnou zemdlel, i dech všeho, co jsem učinil. 17Pro jeho zvrácenou zištnost jsem se rozhněval a bil jsem ho, ukryl jsem se a hněval jsem se, ale on šel odvrácen dál cestou svého srdce. 18Viděl jsem jeho cesty a uzdravím ho. Povedu ho a odplatím mu útěchou. Jeho truchlícím 19stvořím ovoce rtů. Pokoj, pokoj dalekému i blízkému, praví Hospodin, a uzdravím ho. 20Ale ničemové budou jako vzedmuté moře, když se nemůže utišit, jehož vody vyvrhují špínu a bláto. 21Ničemové nemají pokoj, praví můj Bůh.

Ř 1, 18-25

18Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, 19protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil. 20Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. 21Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. 22Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. 23Zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů. 24Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla; 25vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen.