Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2019-02-20)
předchozí < den (2019-02-20) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 20. únor 2019, Středa po 6. neděli po Zjevení Páně C


Kalendarium


Popis lekcionáře

6. neděle po Zjevení Páně C
Téma celého týdne je dáno nedělním evangeliem (L 6, 17-26). Lukášova verze blahoslavenství se odehrává na rovině a obsahuje kromě „blahoslavení...“ i „běda...“. Ve SZ čtení (Jr 17, 5-10) čteme o „prokletém“ a „požehnaném“ muži.
V NZ čtení (1 K 15, 12-20) zvěstuje Pavel primát Kristova zmrtvýchvstání: „Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné, prázdná je i vaše víra.“ (1 K 15,14)

SZ čtení před nedělí z Jeremiáše obsahují analogie ke zvoláním „běda“ nedělního evangelia. Ve čtvrtek Jr 13, 12-19, v pátek Jr 13, 20-27, v sobotu Jr 17, 1-4.
NZ čtení se týkají Kristova zmrtvýchvstání a korespondují s nedělním 2. čtením. Ve čtvrtek Sk 13, 26-34, v pátek 1 P 1,17 – 2,1. V sobotním evangeliu (L 11, 24-28) je 2x obsažen pojem blahoslavené/blahoslavení.

Ve SZ čtení pondělí (2 Kr 24,18 – 25,21) Sidkiášův osud rezonuje s evangelijní výstrahou „běda“. Naproti tomu v úterý (Ezd 1, 1-11) je Kýros Hospodinův „blahoslavený“. Ve středu (Jr 22, 11-17) se „běda“ týká judského krále Šalúma.
Pondělní NZ čtení (1 K 15, 20-34) přímo navazuje na nedělní 2. čtení, jedním veršem se s ním i překrývá. Úterní text (2 K 1, 12-19) rezonuje s blahoslavenstvími. Středeční evangelium (L 11, 37-52) obsahuje „běda“ farizeům.

Středa po 6. neděli po Zjevení Páně C

Ž 120

1K Hospodinu jsem volal ve svém soužení a on mi odpověděl. 2 Hospodine, vysvoboď mou duši od lživých rtů, od záludného jazyka.3 Co ti učiní a co ti přidá, záludný jazyku?4 Hrdinovy ostré šípy, k tomu řeřavé uhlí z janovce. 5 (Běda mi!) Vždyť pobývám v Mešeku, přebývám při stanech Kédarců. 6 Již dlouho přebývá má duše s tím, kdo nenávidí pokoj. 7 (Jsem člověk pokojný,) ale když promluvím, oni chtějí bojovat.

Jr 22, 11-17

11 Neboť toto praví Hospodin o judském králi Šalúmovi, synu Jóšijášovu, který kraloval po svém otci Jóšijášovi a jenž vyšel z tohoto místa: Už se sem nenavrátí,12 protože na tom místě, kam ho odvedli, zemře, a už tuto zemi nikdy neuvidí.13 Běda tomu, kdo staví svůj dům nespravedlivě a své horní místnosti s bezprávím, kdo nechává sloužit svého bližního zadarmo a nedává mu mzdu. 14 Kdo říká: Vystavím si rozměrný dům s prostornými horními místnostmi. Vyseká v něm okna, obloží ho cedrovým dřevem a natře ho (červenou barvou.) 15 (Staneš se snad králem, protože všechny předčíš cedrovým dřevem?) (Cožpak tvůj otec neměl co jíst a pít, ačkoliv vykonával) právo a spravedlnost? Tehdy mu bylo dobře.16 Pomáhal získat právo (chudému a nuznému,) tehdy bylo dobře. (Neznamená toto znát mě?) je Hospodinův výrok.17 Avšak tvoje oči i tvé srdce je zaměřeno jen na tvůj nekalý zisk, na prolévání krve nevinného, na provádění útlaku a vydírání

L 11, 37-52

37 Jakmile Ježíš domluvil, zval ho jeden farizeus, aby u něho posnídal. Ježíš vstoupil a uložil se ke stolu. 38 Farizeus se, když uviděl, že se před jídlem nejprve neomyl. 39 Pán mu řekl: „Nyní vy, farizeové, očišťujete povrch číše a mísy, ale váš vnitřek je plný chamtivosti a špatnosti. 40 Pošetilci! Což ten, který učinil zevnějšek, neučinil také vnitřek?41 Raději dejte to, co je uvnitř, jako almužnu, a hle, všechno vám bude čisté. 42 Ale běda vám farizeům, protože odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních bylin, ale nedbáte na právo a lásku Boží. Toto jste měli činit a ono neopomíjet. 43 Běda vám farizeům, protože milujete přední sedadla v synagogách a pozdravy na tržištích.44 Běda vám, protože jste jako nevyznačené hroby, a lidé, kteří po nich chodí, to nevědí.“45 Na to mu jeden ze zákoníků řekl: „Učiteli, když toto říkáš, urážíš také nás.“46 On řekl: „I vám zákoníkům běda, neboť zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a sami se těch břemen ani jedním svým prstem nedotýkáte.47 Běda vám, protože stavíte pomníky prorokům, které vaši otcové zabili.48 Tak dosvědčujete skutky svých otců a souhlasíte s nimi; neboť oni proroky zabili, vy jim budujete pomníky.49 Proto také pravila Boží moudrost: Pošlu k nim proroky a apoštoly; z nich některé zabijí a jiné budou pronásledovat,50 aby byla od tohoto pokolení vyžádána krev všech proroků, prolitá od založení světa,51 od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a domem Božím. Ano, pravím vám, bude vyžádána od tohoto pokolení.52 Běda vám zákoníkům, protože jste vzali klíč poznání; sami jste nevešli, a těm, kteří chtěli vstoupit, jste v tom zabránili.“