Jste zde

Ekumenický lekcionář


dnes (2017-09-25)
předchozí < den (2017-09-25) > následující
předchozí < týden > následující
předchozí << měsíc >> následující


Texty pro 25. září 2017, Pondělí po 25. neděli v mezidobí A


Kalendarium

Sergej Radoněžský (1314-1392), reformátor severoruského klášterního života.
Matěj Pavlík přijal v Bělehradě biskupské svěcení a symbolicky historické jméno Gorazd (1921).
Na říšském sněmu v Augsburgu byl vyhlášen Augsburský náboženský mír (1555).

Popis lekcionáře

25. neděle v mezidobí A
Nedělní evangelium (Mt 20, 1-16) připodobňuje nebeské království hospodáři, který najímá dělníky na svou vinici. Opět a opět přichází. Podobně Pavel v listu Filipanům (Fp 1, 21-30), který se začíná tuto neděli číst, znovu k adresátům přijde.
1. čtení (Ex 16, 2-15) popisuje dar many na poušti.

SZ čtení čtvrtku (Ex 15, 22-27) popisuje dar vody na poušti. Páteční čtení (Ex 16, 1-21) je rozšířenou verzí čtení nedělního. Sobotní (Ex 16, 22-30) pak jeho pokračování.
Pondělní čtení o maně (Ex 16, 31-35) je pokračováním sobotního. Úterní (Nu 11, 1-9) a středeční (Nu 11, 18-23.31-32) čtení se týkají daru křepelek.

V na sebe navazujících NZ čteních čtvrtku (2 K 13, 1-4) a pátku (2 K 13, 5-10) Pavel referuje, že opět přijde. Sobotní evangelium (Mt 19, 23-30) předchází nedělnímu: „Mnozí první budou poslední a poslední první“ (Mt 19,30)
Pondělní NZ čtení (Ř 16, 1-16) a úterní (Ř 16, 17-20) tvoří samý závěr listu Římanům, který se o nedělích četl řadu měsíců. Obsahuje pozdravy jednotlivým domácím církvím.
Tematika středečního evangelia (Mt 18, 1-5) odpovídá tematice evangelia nedělního: „Kdo je tedy v království Nebes největší?“ (Mt 18,1)

Pondělí po 25. neděli v mezidobí A

Ž 119, 97-104

97Jak jsem si zamiloval tvůj zákon! Celý den o něm rozjímám. 98Tvé příkazy mě činí moudřejším nad mé nepřátele -- navěky jsou mé. 99Jednám rozumněji než všichni mí učitelé, neboť rozjímám o tvých svědectvích. 100Pochopil jsem víc než starci, protože střežím tvá přikázání. 101Před každou zlou stezkou jsem zdržel své nohy, abych zachoval tvé slovo. 102Neodchýlil jsem se od tvých nařízení, neboť tys mě vyučil. 103Jak příjemné jsou mému patru tvé řeči, mým ústům jsou sladší než med. 104Díky tvým přikázáním jsem mnohému porozuměl, proto nenávidím každou stezku klamu.

Ex 16, 31-35

31Dům izraelský to pojmenoval mana. Bylo to bílé jako koriandrové zrno a chutnalo to jako koláč s medem. 32Mojžíš řekl: Toto je věc, kterou přikázal Hospodin: Naplňte tím ómer, aby to bylo uchováno pro vaše generace, aby viděly chléb, kterým jsem vás krmil v pustině, když jsem vás vyvedl z egyptské země. 33Mojžíš pak řekl Áronovi: Vezmi jeden džbán, dej tam plný ómer many a ulož ho před Hospodinem, aby to bylo uchováno pro vaše generace. 34Tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, Áron to uložil před truhlou svědectví, aby to bylo uchováno. 35Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nepřišli do obydlené země; jedli manu, dokud nepřišli na okraj země Kenaanu.

Ř 16, 1-16

1Doporučuji vám naši sestru Foibé, diakonku církve, která je v Kenchrejích, 2abyste ji přijali v Pánu, jak se sluší mezi svatými a pomohli jí ve všem, v čem by vás potřebovala. Vždyť i ona byla pomocnicí mnoha lidem, i mně samému. 3Pozdravte Prisku a Akvilu, mé spolupracovníky v Kristu Ježíši, 4kteří pro můj život nasadili vlastní hrdlo; jsem jim zavázán vděčností nejen já sám, ale i všechny církve z pohanů. 5Pozdravte i církev v jejich domě. Pozdravte mého milovaného Epaineta, který je Kristovou prvotinou v Asii. 6Pozdravte Marii, která se pro vás mnoho napracovala. 7Pozdravte Andronika a Junii, mé příbuzné a mé spoluvězně, kteří jsou ve vážnosti mezi apoštoly a kteří též byli v Kristu přede mnou. 8Pozdravte Ampliata, mého milovaného v Pánu. 9Pozdravte Urbana, našeho spolupracovníka v Kristu, a Stachya, mého milovaného. 10Pozdravte Apella, osvědčeného v Kristu. Pozdravte ty, kteří jsou z domu Aristobulova. 11Pozdravte mého příbuzného Herodiona. Pozdravte ty z domu Narcisova, kteří jsou v Pánu. 12Pozdravte Tryfainu a Tryfósu, které se namáhaly v Pánu. Pozdravte milovanou Persidu, která se mnoho napracovala v Pánu. 13Pozdravte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho matku, která je i mou matkou. 14Pozdravte Asynkrita, Flegóna, Herma, Patrobia, Hermia i bratry, kteří jsou s nimi. 15Pozdravte Filologa a Julii, Nerea a jeho sestru, Olympia a všechny svaté, kteří jsou s nimi. 16Pozdravte se navzájem svatým políbením. Pozdravují vás všechny církve Kristovy.