Jste zde

Přijímací řízení

Přihlášky k bakalářskému studiu "Teologie křesťanských tradic" na ETF UK v Praze a termín přijímacích zkoušek

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2017/2018 je možné podávat ve druhém kole do 31. července 2017, a to nejlépe elektronicky na adrese https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prijimacky. Poté je potřeba poslat podepsanou kopii přihlášky na studijní oddělení ETF UK (adresu najdete níže). Dopis musí dále obsahovat vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole s přiloženým stručným životopisem, motivací ke studiu, ověřenou kopií maturitního vysvědčení a s dokladem o zaplacení administrativního poplatku (590 Kč při podání přihlášky elektronické). Existuje také možnost poslat přihlášku v listinné podobě na standardním formuláři. Podrobnosti najdete zde: http://web.etf.cuni.cz/ETF-15.html

Administrativní poplatek lze zaplatit poštovní poukázkou, která je k dispozici na studijním oddělení (přiložte prosím k přihlášce ústřižek), nebo bankovním převodem (přiložit kopii bankovního příkazu).
Číslo účtu u Komerční banky je 0085439011/0100.
Specifický symbol je 11, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo (vcelku, bez lomítka).
Při platbě převodem uveďte konstantní symbol – 558.
Potvrzení ze střední školy ani od lékaře ETF na přihlášce nevyžaduje.

Požadavky k přijetí a předpokládané vstupní znalosti

Mezi předpokládané vstupní znalosti patří
• základní orientace v biblických knihách a církevních dějinách (viz seznam doporučené literatury)
• obecně kulturní přehled
• znalost angličtiny nebo němčiny
 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se bude konat 5. září 2017.
Forma přijímací zkoušky je jednokolová. Přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru (především znalost bible a dějin křesťanství, dále pak motivace a předpoklady ke studiu), a z písemného testu z cizího jazyka podle uchazečovy volby (angličtina, němčina).

Adresa pro zasílání přihlášek

Univerzita Karlova v Praze
Evangelická teologická fakulta
studijní oddělení
Černá 9/646
115 55 Praha 1

Poplatky za studium

Studium je bezplatné. Poplatky za nestandardní studium se řídí vysokoškolským zákonem.
Všichni studenti platí náklady na povinný letní kurz a studijní texty ve výši 3000,- Kč ročně.

Informace pro zájemce o ubytování na koleji jsou  na http://kam.cuni.cz

Důležité upozornění

Výuka studentů 1. ročníku bude zahájena povinným týdenním soustředěním mimo Prahu ve dnech 24. 9. - 1. 10. 2017
Další informace poskytne studijní oddělení ETF (pro obor TKT)
Černá 9, Praha 1; 5. patro, proti výtahu
tel: 221 988 626
úřední hodiny: úterý 13,30 - 15,30, středa 15,00 - 17,00 (V období červen - září, když neprobíhá výuka, jsou úřední hodiny nepravidlené: doporučujeme předem se domluvit e-mailem.)
e-mail: tkt@etf.cuni.cz

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám bakalářského studia

Základní literatura:
Zvěstování víry (Holandský katechismus). Praha, Síť 2001.
Předmluvy k jednotlivým biblickým knihám v ekumenickém překladu.
Ware, K.: Cestou orthodoxie. Praha, Síť 1996.

Literatura k rozšíření biblických znalostí:
Bič, M. - Pokorný, P.: Co nevíš o Bibli. Praha, Česká biblická společnost 1997.
Struppe, U. - Kirchschläger, W.: Jak porozumět bibli. Praha, Vyšehrad 2000.

Literatura k církevním dějinám:
Fröhlich, R.: Dva tisíce let dějin církve. Praha, Vyšehrad 1999.
Kremmer, J. - König, F.: Křesťan na prahu třetího tisíciletí. Praha, Vyšehrad 1996.
Küng, H.: Malé dějiny katolické církve. Brno, Barrister & Principal - Praha,Vyšehrad 2005.
Pawlowsky, P.: Křesťanství v proměnách tisíciletí. Praha, Vyšehrad 1996.

Novinka: Teologie křesťanských tradic – kurs k přípravě na studium

Kurs je určen pro ty, kteří mají zájem o studium oboru Teologie křesťanských tradic, ale rozsah jejich znalostí zatím neumožňuje, aby složili úspěšně přijímací zkoušky. Prosíme, aby se zájemci o systematičtější přípravu ke studiu oboru Teologie křesťanských tradic ohlásili na email: tkt@etf.cuni.cz. Kurs probíhá formou individuálních konzultací, na kterých lektor zájemce uvede do příslušného oboru (biblistika, dějiny církve, liturgika, úvod do systematické teologie, atp.), je mu doporučena vhodná literatura a nabídnut i další kontakt s lektorem pro případné zodpovídání dotazů a podobně. V případě většího počtu zájemců konzultace probíhají skupinově (1x za 2 měsíce v pátek večer). Kurs k přípravě na studium je bezplatný.

Dále nabízíme: doprovázení při hledání cesty víry

Pro ty, kteří se chtějí vydat na cestu víry a nevědí jak, nabízíme doprovázení na této cestě. Doprovázení probíhá formou individuálních rozhovorů (1-2 x měsíčně), které by měly napomoci porozumění základům křesťanství a orientaci v našich církvích. Kontakt: Ivana Macháčková, mail: ivana.machackova@gmail.com, tel. 602746433.