Jste zde

Pro uchazeče o studium

Přihlášky k bakalářskému studiu "Teologie křesťanských tradic" na ETF UK v Praze a termín přijímacích zkoušek

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2018/2019 je možné ve druhém kole podávat do 10. srpna 2018. Přihláška ke studiu se podává v listinné podobě na předepsaném formuláři (SEVT) zaslaném na adresu ETF UK nebo v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace univerzity https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11270. Přihlášku podanou elektronicky již není nutné tisknout a zasílat poštou.

Uchazeč zašle na adresu fakulty vyplněný formulář Přihlášky ke studiu na vysoké škole (v případě listinné formy), dále je třeba zaslat stručný životopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud uchazeč již ukončil SŠ), motivační dopis a doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Vygenerovaný kód slouží jako variabilní symbol platby (ne rodné číslo).

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 600 Kč při podání přihlášky elektronické, 650 Kč při podání listinné formy.

Potvrzení ze střední školy ani od lékaře se na přihlášce nevyžaduje.

Požadavky k přijetí a předpokládané vstupní znalosti

Mezi předpokládané vstupní znalosti patří
• základní orientace v biblických knihách a církevních dějinách (viz seznam doporučené literatury)
• obecně kulturní přehled
• znalost angličtiny nebo němčiny
 

Přijímací zkouška pro uchazeče z druhého kola (přihlášky do 10. 8.) se bude konat ve čtvrtek 6. září 2018 v budově ETF UK.

Přijímací zkouška je jednokolová písemná a ústní, skládající se ze tří částí:
1) Porozumění a interpretace odborného textu v českém jazyce na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
2) Porozumění a interpretace vybraného biblického textu v jednom z cizích jazyků dle výběru uchazeče (A / N / Fr) na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
3) Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a porozumění teologii vycházející z četby uchazeče. Uchazeč si vybere nejméně dva tituly z uvedeného seznamu (z každé skupiny nejméně po jednom titulu), o kterých bude veden rozhovor:
A) Biblistika:
BIČ, Miloš; POKORNÝ, Petr: Co nevíš o Bibli? Úvod do studia Starého a Nového zákona. Praha : ČBS, 1997.
HÁJEK, Miloslav; HÁJEK, Viktor: Biblická dějeprava. Praha : Kalich, 1990.
STRUPPE, Ursula; KIRCHSCHLÄGER,Walter: Jak porozumět Bibli. Praha : Vyšehrad, 2000.

B) Křesťanské myšlení:
HEINE, Susanne; PAWLOWSKY, Peter: Moderní průvodce křesťanstvím. Praha : Vyšehrad, 2012.
LANE, Tony: Dějiny křesťanského myšlení. Praha : Návrat domů, 1999.
PAWLOWSKY, Peter: Křesťanství v proměnách tisíciletí. Praha : Vyšehrad, 1996.
- max. 40 bodů.

Adresa pro zasílání přihlášek

Univerzita Karlova v Praze
Evangelická teologická fakulta
studijní oddělení
Černá 9/646
115 55 Praha 1

Poplatky za studium

Studium je bezplatné. Poplatky za nestandardní studium se řídí vysokoškolským zákonem.
Všichni studenti platí náklady na povinný letní kurz a studijní texty ve výši 3000,- Kč ročně.

Informace pro zájemce o ubytování na koleji jsou  na http://kam.cuni.cz

Důležité upozornění

Výuka studentů 1. ročníku bude zahájena povinným týdenním soustředěním mimo Prahu ve dnech 14. - 23. 9. 2018
Další informace poskytne studijní oddělení ETF (pro obor TKT)
Černá 9, Praha 1; 5. patro, proti výtahu
tel: 221 988 626
úřední hodiny: úterý 9,30 - 11,00, středa 15,00 - 17,00
e-mail: tkt@etf.cuni.cz

Konzultace k přípravě na studium probíhají individuálně a jsou bezplatné. Zájemci se mohou hlásit na adrese tkt@etf.cuni.cz.

Doprovázení při hledání cesty víry: je určené těm, kteří se chtějí vydat na cestu víry a nevědí jak, nabízíme doprovázení na této cestě. Doprovázení probíhá formou individuálních rozhovorů (1-2 x měsíčně), které by měly napomoci porozumění základům křesťanství a orientaci v našich církvích. Kontakt: Ivana Macháčková, mail: ivana.machackova@gmail.com, tel. 602746433.

PřílohaVelikost
Soubor Propagační leták IES 201825.23 KB
Image icon Pozvánka ke studiu 2018112.97 KB