Křtu Páně (1. neděle po Zjevení Páně) B

Křtu Páně B
Čtení svátku poukazují na roli Ducha při křtu. V evangeliu (Mk 1, 4-11) říká Jan: „Já vás křtím ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu svatém“ (Mk 1,8). Ve 2. čtení (Sk 19, 1-7) stojí: „Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch svatý…“ (Sk 19, 5-6). V 1. čtení (Gn 1, 1-5) „… Duch boží se vznášel nad vodami“ (Gn 1,2).

V pondělí se obě čtení zabývají obřízkou, coby předobrazem křtu. SZ (Gn 17, 1-13) ustanovením obřízky, NZ (Ř 4, 1-12) interpretuje „znamení obřízky jako pečeť spravedlnosti z víry“ (Ř 4,11).

V úterý popisuje SZ čtení (Ex 30, 22-38) přípravu a užití „svatého oleje pomazání“ (Ex 30,25), neboť užití oleje bylo a je součástí i křesťanské iniciace. V NZ čtení (Sk 22, 2-16) popisuje Pavel svou cestu ke křtu.

Ve středu se SZ čtení (Iz 41, 14-20) chválou Hospodina za dar vody (nezbytné i pro křest), evangelium (J 1, 29-34) je paralelou evangelia nedělního.

Publikováno:
Poslední úprava: