Pátek před 3. nedělí po Zjevení Páně A – 1 S 9,27 – 10,8

27Když sestupovali na konec města, Samuel řekl Saulovi: Řekni služebníkovi, aby šel dál před námi. — A on šel dál. Ale ty se na chvíli zastav. Oznámím ti Boží slovo. 1Potom vzal Samuel lahvičku s olejem, vylil ho na jeho hlavu, políbil ho a řekl: Hospodin tě pomazal za vévodu nad svým dědictvím. 2Až dnes půjdeš ode mě, potkáš dva muže u Ráchelina hrobu na území Benjamínově v Selsachu. Řeknou ti: Oslice, které jsi šel hledat, se našly. Hle, tvůj otec nechal být záležitost s oslicemi a obává se o vás. Říká si: Co mám udělat pro svého syna? 3Odtamtud jdi dál, až přijdeš k dubu Tábor. Tam tě potkají tři muži, vystupující k Bohu do Bét-elu. Jeden ponese tři kůzlata, druhý ponese tři bochníky chleba a třetí ponese měch vína. 4Zeptají se tě, jak se ti daří, a dají ti dva chleby. Vezmi si to od nich. 5Potom jdi do Gibeje Boží, kde je pelištejská posádka. I stane se, když vstoupíš do toho města, že potkáš skupinu proroků, jak sestupují z návrší, mají před sebou harfu, tamburínu, flétnu a lyru, a prorokují. 6Uchvátí tě Duch Hospodinův, budeš prorokovat s nimi a budeš změněn v jiného muže. 7I stane se, až se na tobě naplní tato znamení, učiň, co se ti naskytne, protože Bůh je s tebou. 8Sestup přede mnou do Gilgálu a hle, já sestoupím k tobě, abych přinesl zápalné oběti a obětoval pokojné oběti. Sedm dnů budeš čekat, až k tobě přijdu a oznámím ti, co máš dělat.

Publikováno:
Poslední úprava: