Výroční zpráva Institutu ekumenických studií v Praze v akademickém roce 2019/2020

Změny ve složení výboru a v osobě předsedy:

Na valné hromadě 18. 11. 2019 byl zvolen nový výbor spolku IES na tříleté období ve složení: Pavel Hradilek, Ivana Macháčková a Martin Vaňáč. Po skončení valné hromady se výbor sešel a zvolil svým předsedou Martina Vaňáče.

Vložení změn do spolkového rejstříku zajistil Antonín Havlík.

Studium oboru Teologie křesťanských tradic na ETF UK:

 • Přijímací zkoušky v roce 2020 fakulta zrušila.
 • Počet podaných přihlášek v 1. a 2. kole přijímacího řízení:  24 (11 + 13)
 • Podmínky pro studium splnilo a bylo přijato: 15 (6 + 9)
 • Ke studiu nastoupilo: 10

Počet studentů k 30. 9. 2020: 31 (10 + 3 + 10 + 8*) aktivně, 17 přerušené studium (*4.-6. r.)

Bakalářské zkoušky:

24. 6. 2020      Daniel Kunášek

Magisterské studium:

Studium Ekumeniky dokončuje Barbora Bárta Mráčková.

Ke studiu oboru Teologie, spiritualita, etika nastoupila v AR 2019/20 absolventka TKT Stěpánka Paluchníková.

Slavnostní zahájení akademického roku 2020/2021:

Zahájení mělo být spojeno s oslavou 25 let od vzniku IES. Z důvodu pandemie se neuskutečnilo.

Akademická činnost:

Nově vytvořený povinně volitelný předmět:

 • Teologie a umělá inteligence (František Štěch), zimní semestr 2020
 • Současná filosofie náboženství (Filip Härtel), letní semestr 2020

Celoroční projekt „Projekt Pesach a Večeře Páně v mezináboženském dialogu“

V AR 2019/20 proběhly první dvě fáze projektu: 1) Mezioborový semestrální seminář (RT403), 2) Víkendový seminář za účasti přednášejících z Izraele. Příspěvky ze seminářy byly publikovány v Revue Společnosti křesťanů a Židů (č. 80/2020, ed. M. Vymětal).
Třetí fáze projektu – studijní cesta 12 studentů a 2 pedagogů do Izraele v období židovských velikonoce – byla připravena, zajištěny finance ze čtyř zdrojů (NF Věry Třebické-Řivnáčové 50 tis. Kč, cestovní stipendia pro studenty z ETF 10 tis. Kč pro každého, podpora z farností a sborů celkem zasláno/přislíbeno cca 25 tis. Kč, UNCE/HUM/012). Z důvodu pandemie se cesta odkládá na rok 2021.

Webové stránky IES:

Byly spuštěny nové webové stránky IES, které vytvořil student Vít Luštinec se spolupracovníky. Finančně vznik stránek velkoryse podpořili absolventi a přátelé IES částkou celkem 22 200 Kč.

Víkendové teologické semináře:

49. víkendový seminář pro zájemce o teologii „Pesach a Večeře Páně v mezináboženském dialogu“ se konal 22. – 23. 11. 2019 na ETF UK.

Přednášky:

 • Moshe Yehudai (Rabíni pro lidská práva, Izrael): The feast of Pesach in the Context of the Jewish Calendar – Origins, Values, Laws and Customs (Slavení Pesachu v kontextu židovského kalendáře – zdroje, hodnoty, pravidla a zvyky)
 • Nava Hefetz (Rabíni pro lidská práva, Izrael): The Structure and Development of the Seder Night and the Pesach Haggadah (Struktura a vývoj sederové večeře a pesachová hagada)
 • Israel Yuval (Hebrejská Univerzita, Jeruzalém): Pesach Haggadah as a Product of Jewish-Christian Polemics (Pesachová hagada jako výsledek židovsko-křesťanské polemiky)

Seminární skupiny:

 • Moshe Yehudai: Celebrating Pesach in the Modern Jewish Society
 • Nava Hefetz: Celebrating Pesach from the Perspective of „Rabbis for Human Rights“
 • Israel Yuval: Pessach Haggadah – Elaboration on the Topic of the Lecture
 • Mikuláš Vymětal (ETF UK): Pesachová Hagada a O Pasše Melitona ze Sard

Páteční pobožnost vedla rabínka Nava Hefetz. Část účastníků se následně zúčastnila páteční modlitby v židovské komunitě Bejt Simcha.

Seminář se konal za finanční podpory projektu UNCE HUM/012 a Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové.

Jarní víkendový seminář IES v roce 2020 se z důvodu pandemie nekonal.

Jako náhrady za něj se studenti mohli účastnit online konference „Inspirativní projevy spirituality v době krize institucí“. Konference proběhla 30. 4. 2020, pořádala ji VOŠ Jabok ve spolupráci s Ekumenickým institutem ETF UK.

Hlavní přednášky:

 • Ladislav Heryán (VOŠ Jabok): Inspirativní projevy spirituality v době krize institucí
 • Gemma Simmonds (Margaret Beaufort Institute of Theology, Cambridge): Christian Spirituality Today. A Guide for Spiritual Seekers

Kratší příspěvky:

 • Alois Křišťan, Ivana Noble, Ondřej Fischer, Josef Prokeš, Kateřina Kočandrle Bauer, Petr Vacík, Libor Všetula, Martin Vaňáč, Ivan Štampach, Marek František Drábek, Michael Martínek, Denisa Červenková, Petr Jandejsek

Exercicie:

Adventní duchovní obnovu na téma Ježíšova modlitba vedla Kateřina Kočandrle Bauer. Konala se od 5. do 8. 12. 2019 v klášteře v Poličanech.

Postní duchovní obnovu měl vést Karel Šimr, byla zrušena, vedoucí nabídl online sérii textů k meditaci.

Liturgie IES:

 • 30. 10. Ze svátku Všech svatých, předsedal Daniel Majer, homilie Vlado Ďorďovič, připravil 3. ročník
 • 4. 12. Adventní liturgie smíření, vedl Tomáš Drobík
 • 8. 1. Liturgie ze svátku Zjevení Páně, předsedající Jan Štefan, homilie Ondřej Michálek, připravil 2. ročník
 • 26. 2. Popeleční středa: liturgie slova se znamením popela, vedl Pavel Hradilek
 • 20. 5. Liturgie v předvečer Nanebevstoupení Páně, předsedal Marek B. Růžička, homilie Anna Klinkovská, připravil 2. ročník

Ostatní plánované liturgie se kvůli pandemii nekonaly.

Zářijový intenzivní kurz:

Kurz proběhl v termínu 11. – 20. 9. 2020 v budově staré školy ve Strašicích.

Nedělní liturgii 13. 9. předsedal Mikuláš Vymětal, homilie Jiří Hort.

Nedělní liturgii 20. 9. předsedal Marek Bendy Růžička, homilie Hana Hošková, připravil 3. ročník.

Další liturgie: Liturgie obnovy křtu a Křížová cesta (vedla Daniela Knorrová).

Večerních doprovodných programů se jako hosté účastnili Pavel Kočnar se sestrou Michaelou a manželkou, Ivana Macháčková a Jan Štefan.

Vařil Jiří Hort.

Další publikační a přednáškové aktivity:

Martin Vaňáč

Účast na konferencích, seminářích (s referátem):

 • Referát „Křesťanská demokracie a liberální demokracie – spojenci či nepřátelé?“ na konferenci: V. Forum Dialogu, Česká křesťanská akademie, 19. říjen 2019, Praha
 • Referát „Evangelická teologie na pražské univerzitě“ na konferenci: 100 let evangelické teologie, 12. listopad 2019, Praha
 • Referát „Josef Cibulka a teologická fakulta v Praze“ na konferenci: Josef Cibulka (1886-1968): Kněz, pedagog a historik umění, 4. prosinec 2019, Praha
 • Referát „Cesta k ekumeně v současnosti“ v rámci Výroční konference Sdružení Ackermann-Gemeinde na téma „Bílá hora 1620–2020“, 9. února 2020
 • Referát „Sociální sítě a spiritualita“, v rámci online konference „Inspirativní projevy spirituality v době krize institucí“, 30. dubna 2020

Účast na konferencích, seminářích (bez referátu):

 • Reshaping ecumenism in time of transformation, 24. – 25. říjen 2019, Olomouc
 • Pesach a večeře Páně, 22. – 23. listopad 2019, Praha
 • Víra a přesvědčení „nevěřících“: Nové perspektivy, 11. prosinec 2019, Praha
 • „Jak studovat fenomén „nevěřících“?“, Kolokvium v rámci badatelského projektu„Faith and Beliefs of  ́Nonbelievers ́“, Česká křesťanská akademie, 11. března 2020

Publikační činnost:

 • „Ekumenický institut“ in: Jan Roskovec, Oto Halama (eds.). Sto let evangelické teologické fakulty v Praze. Praha, 2019, s. 191-198.
 • „Chronologie sexuálních skandálů v katolické církvi“ (vyšlo v Salve 2019/3)
 • „Cesta k ekumeně v současnosti“ (vyšlo v Getsemany, č. 324, březen 2020)

Přednášky a prezentace:

 • „Dějiny Husovy evangelické bohoslovecké fakulty s ohledem k pedagogům a studujícím z CČS(H)“, přednáška v rámci cyklu „Historia magistra vitae“ – pořádaného ke stému výročí Církve československé husitské, 20. února 2020
 • „Nemoc jako připomínka křehkosti těla“, prezentace v rámci projektu UNCE, Praha, 9 června 2020

Další aktivity:

 • Od ledna 2019 člen univerzitního výzkumného centra „Teologická antropologie v ekumenické perspektivě“ (vedoucí prof. Ivana Noble)
 • Od prosince 2019 předsedou spolku IES.
 • Od prosince 2019 šéfredaktorem Getseman.
 • Výuka na ETF UK; výuka v rámci akreditovaného kurzu Nemocniční kaplan
 • Přednášky na kurzech Alfa ve farnosti sv. Terezie v Praze–Kobylisích, příprava lednové ekumenické bohoslužby tamtéž
 • Pravidelný host Poradního odboru ekumenického Českobratrské církve evangelické
 • Člen školské rady VOŠ Jabok; člen Sdružení evangelikálních teologů; člen Společnosti pro církevní právo
 • Občasná spolupráce s médii např. Český rozhlas, Magazín Christnet, Universum

Petr Jandejsek

Účast na konferencích, seminářích (s referátem):

 • Přednáška Climate justice and spirituality in the coronavirus crisis pro konferenci „Doing Climate Justice. Theological contributions between concern and resistance”, 6th workshop Liberative Contextual Theologies, 22.-24. 10. 2020, Leuven [online]
 • Závěrečné postřehy na konferenci „Inspirativní projevy spirituality v době krize institucí“, Jabok, 30. 4. 2020 [online]

Účast na konferencích, seminářích (bez referátu):

 • Konference UNCE „The Heart in the Hearless World? Struggles for What is Central in the Human Life”, 15.-17. 10. 2020 [online]

Publikační činnost:

 • Smířeni ve svobodě. Křesťanská revue 87 (2020) 1, s. 20-24.
 • Diskusní příspěvek k článku Karel Šimr: Co kdy jedny potká zlého, želí všichni jako svého –„Vzájemná participace“ v kontextu teologie diakonie. Studie a texty Evangelické teologické fakulty 32 (2019) 1-2, s. 79-82.

Další aktivity:

 • Člen univerzitního výzkumného centra „Teologická antropologie v ekumenické perspektivě“ (vedoucí prof. Ivana Noble), junior
 • Organizace mezinárodního teologického semináře s přednášejícími z Izraele Pesach a Večeře Páně v mezináboženském dialogu, ETF UK 22.-23. 11. 2019
 • Příprava studijní cesty do Izraele pro studenty IES s tématem „Velikonoce v dialogu křesťanů a Židů“, plánovaná na 4.-14. 4. 2020, přesunuta na jaro 2021

Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost pro katolickou teologii / European Society for Catholic Theology
 • Societas Oecumenica