Úterý po 1. neděli adventní B

Ve všech 3 cyklech (A,B,C) adventu se evangelia 1. neděle týkají Kristova druhého příchodu. Na rozdíl od konce liturgického roku není ukazováno na hrůzy, které budou parusii předcházet, důraz je dáván na radostné očekávání této události. Evangelia 2. a 3. neděle adventní si všímají Kristova Předchůdce a Křtitele Jana, evangelia 4. neděle událostí bezprostředně předcházející narození Páně.

1. neděle adventní B

Nedělní evangelium (Mk 13, 24-37) charakterizuje verš „A potom uvidí Syna člověka přicházejícího v oblacích s velikou mocí a slávou.“ (Mk 13,26), kterým propojuje evangelium s 1. čtením z Tritoizaiáše (Iz 64, 1-9), zejména s veršem: Vycházíš vstříc tomu, kdo s radostí koná spravedlnost a na tvých cestách pamatuje na tebe.“ (Iz 64,4).

Zmínka „O tom dni či hodině nikdo neví, ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec.“ (Mk 13,32) propojuje evangelium s 2. čtením (1 K 1, 3-9) veršem: „On vás také bude utvrzovat až do konce, abyste byli bez úhony v den našeho Pána Ježíše Krista.“ (1 K 1,8).

Čtení všedních dnů, jak neděli předcházejících, tak po neděli následujících, přináší další charakteristiky „dne Hospodinova“. Ve čt SZ čtení (Za 13, 1-9) popisuje na více místech očištění od hříchu, či přečištění, které nastane. NZ čtení (Zj 14, 6-13) referuje o hodině soudu.

Páteční SZ text (Za 14, 1-9) navazuje na čtvrteční. Vypovídá, že část lidu, nebude vyhlazena (Za 14,2) i že den zná jen Hospodin (Za 14,7). NZ čtení (1 Te 4, 1-18) připomíná, že nejsme povolání k nečistotě, ale v životu v posvěcení. (1 Te 4,7)

Sobotní SZ čtení (Mi 2, 1-13) charakterizuje den Hospodinův jako vítězství spravedlivých. Evangelium (Mt 24, 15-31) je paralelou evangelia nedělního.

Čtení všedních dní po neděli přináší optimismus událostí po dni Hospodinově. V pondělním SZ čtení umísťuje Micheáš (Mi 4, 1-5) vítězství Hospodina na Sión. Citát z této perikopy „I překují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože; národ proti národu nepozdvihne meč a nebudou se již učit boji.“ (Mi 4,3) je mottem zobrazeným v jednací síni OSN v New Yorku. V NZ čtení (Zj 15, 1-18) je místo vítězství situování do nebe. (Zj 15,5)

Obrazy Hospodinova vítězství jsou popsány i v úterý. V SZ čtení (Mi 4, 6-13), které je pokračováním z pondělka, Hospodin bude na hoře Sión kralovat od nynějška až navěky. NZ pohled (Zj 18, 1-10) se odehrává v Duchu. (Zj 18,10).
Ve středu přesouvá Micheáš (Mi 5, 1-5a) pozornost na Betlém, odkud eschatologický vládce vzejde. Evangelium (L 21, 34-38) je Lukášovou paralelou evangelia nedělního.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: