Čtvrtek před 2. nedělí v době postní A

2. neděle v době postní A

Nedělní evangelium je možné vybrat ze dvou variant. Nově je zařazen text z Jana (J 3, 1-17) pro svůj křestní charakter: „nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do božího království“ (J 3,5). Obsahuje i předobraz Ježíšovy smrti: „A jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen Syn člověka.“ (J 3,14)

Druhá varianta (Mt 17, 1-9) je původní, z římského lekcionáře, o proměnění Páně.

Ve 2. čtení (Ř 4, 1-5.13-17) Pavel dává za vzor Abrahama, jako muže víry. Skrze víru se stáváme spravedlivými, jsme ospravedlněni. Na toto čtení připravuje 1. čtení (Gn 12, 1-4a) o povolání Abrama.

SZ čtení dní připravujících na neděli spojuje Abraham a jeho spravedlnost. Ve čtvrtek (Iz 51, 1-3): „Pohleďte na Abrahama, svého Otce…“ (Iz 51,2). V pátek (Mi 7, 18-20): „Prokážeš … milosrdenství Abrahamovi…“ (Mi 7,20). V sobotu, navazujíc na čtvrtek (Iz 51, 4-8): „Má spravedlnost je blízko“ (Iz 51,5).

NZ čtení se zabývají vírou. Ve čtvrtek (2 Tm 1, 3-7): „Připomenul jsem si tu upřímnou víru…“ (2 Tm 1,5). V pátek (Ř 3, 21-31): „Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista…“ (Ř 3,22). V sobotu (L 7, 1-10): „ani v Izraeli jsem nenalezl tak velkou víru“ (L 7,9).

V pondělním SZ čtení (Nu 21, 4-9) je popsán příběh zmíněný v 1. verzi nedělního evangelia: „Udělej si ohnivého hada a umísti ho na korouhev“ (Nu 21,8). NZ text (Žd 3, 1-6) reflektuje 2. verzi evangelia (o proměnění Páně na hoře): Zmiňuje Mojžíše coby Ježíšova služebníka v božím domě.

Úterní SZ text (Iz 65, 17-25) ukazuje eschatologickou vizi nového Jeruzaléma, kde had již nebude moci škodit. NZ text (Ř 4, 6-13) reflektuje Abrahamovu roli: „Abrahamovi byla víra počtena za spravedlnost“ (Ř 6,9)

Středeční SZ proroctví (Ez 36, 22-32) je předobrazem promění Páně: „budu mezi vámi posvěcen před jejich očima“ (Ez 36,23). V evangeliu (J 7,53 – 8,11) je porovnáván Mojžíšův zákon s Ježíšovým.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: