29. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Nedělní evangelium (L 18, 1-8) pojednává o vytrvalosti v modlitbě. S 2. čtením (2 Tm 3,14 – 4,5) jej spojuje myšlenka soudce/soudu: „Kristus Ježíš … bude soudit živé i mrtvé“ (2 Tm 4,1). 1. čtení (Jr 31, 27-34) ukazuje, že člověk nese následky za své vlastní činy, nikoli za činy předků: „V oněch dnech už nebudou říkat: Otcové jedli trpké hrozny a synům trnou zuby, ale každý zemře za svou vinu. Každému člověku, který jí trpké hrozny, budou trnout jeho zuby.“ (Jr 31, 29-30)
I ve všední dny pokračuje čtení z Jeremjáše: Ve čtvrtek Jr 26, 1-15; v pátek Jr 26, 16-24; v sobotu Jr 31, 15-26; v pondělí Jr 38, 14-28; v úterý Jr 39, 1-18; ve středu Jr 50, 1-7.17-20.

Ve čtvrtek (Sk 17, 22-34) se Pavel se Silasem modlí a jsou vysvobozeni ze žaláře. V pátek (2 Tm 2, 16-24) – kontext nedělního 2. čtení – čteme: „pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce“ (2 Tm 2,22). Sobotní evangelium (Mk 10, 46-52) svědčí o vytrvalosti modlitby slepého Bartimaia.

Pondělní NZ čtení (1 K 6, 1-11) si všímá soudů: „Když tedy máte soudní spory…“, podobně úterní (Jk 5, 7-12): „Hle soudce stojí přede dveřmi!“ (Jk 5,9). Středeční evangelium (L 22, 39-46) pojednává o Ježíšově modlitbě v Getsemanské zahradě.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: