17. neděle v mezidobí C

Struktura nedělního ekumenického lekcionáře v mezidobí po Letnicích, cyklus C
Lekcionář je tvořen třemi řadami semikontinuálních čtení:
1. (starozákonní) čtení je voleno z prorocké literatury. Jednotlivé, postupně čtené knihy, jsou řazeny chronologicky, podle jejich vzniku. 9.-14. neděle je věnována „nepíšícím“ prorokům Eliášovi a Elíšovi – čte se z 1. a 2. knihy královské.  O 15.-16. neděli je čten Ámos, 17.-18. neděli Ozeáš, 19.-20. neděli Izaiáš (jsou mu věnovány pouze dva týdny, neboť je hojně čten o svátečních obdobích). Největší prostor je dán Jeremiášovi (21.-29. neděle, z toho 27. neděli je čten Pláč). 30. neděle patří Joelovi, 31. neděle Abakukovi, 32. neděle Ageovi (liturgický rok uzavírá 33. nedělí Izaiáš a 34. nedělí Jeremiáš). Nedělní SZ čtení se promítá i do všedních SZ čtení. Celý týden (od čtvrtka do středy) se čte ze stejné knihy jako v neděli (s výjimkou 12. neděle).
2. (novozákonní) čtení jsou volena z Pavlových a pavlovských listů. Jednotlivé listy jsou po sobě zařazeny rovněž víceméně chronologicky, podle doby jejich vzniku (což mnohdy není jednoznačné). 9.-14. neděli se čte list Galaťanům, 15.-18. list Kolosanům, o 19.-22. neděli je čteno ze 11.-13. kapitoly listu Židům. 23. neděle patří listu Filemonovi, 24.-26. neděle prvnímu listu Timotejovi, 27.-30. neděle druhému listu Timotejovi. Pro závěr liturgického roku (31.-34. neděle) je vybrán druhý list Tesanolickým.
3. (evangelijní) čtení jsou volena semikontinuálně z Lukáše.Jádrem nedělního evangelia (L 11, 1-13) je modlitba Otče náš. Vztah Boha k nám je přirovnáván ke vztahu otec-syn: „Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen?“ (L 11,11).
Začátek proroka Ozeáše (Oz 1, 2-10), který psal v době ekonomické prosperity, svědčí o odvratu od Hospodina. Přesto se stane, že namísto „nejste můj lid, bude řečeno: Jste synové živého Boha“ (Oz 1,10).
Tak, jako byl Izrael odveden do zajetí, tak 2. čtení (Ko 2, 6-15.(16-19)) obsahuje výzvu: „Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filosofii…“ (Ko 2,8)

Všechna SZ čtení tohoto týdne (i následujícího) jsou vzata z Ozeáše. (čtvrtek Oz 4, 1-15, pátek Oz 5, 1-15, sobota Oz 1,11 – 2,15, pondělí Oz 2,14 – 3,5, úterý Oz 6, 1-10, středa Oz 6,11 – 7,16)

I NZ čtení čtvrtku (Sk 1, 15-20) a pátku (Sk 2, 22-36) vybraná z Petrova letničního kázání se zabývají odvratem od Ježíše: Juda (Jidáš) „se stal vůdcem těch, kteří se zmocnili Ježíše.“ (Sk 1,16); „skrze ruce bezbožníků jste (Ježíše) přibili na kříž a odstranili.“ (Sk 2,23)
Sobotní evangelium (L 8, 22-25) se podobně jako evangelium nedělní zabývá vyslyšením proseb.

Pondělní NZ čtení (Ko 2, 16 – 3,1) se prolíná či navazuje na 2. nedělní čtení. I úterní čtení (Ř 9,30 – 10,4) se rovněž zabývá odvratem od Boha. Středeční evangelium (Mt 5, 43-48) reflektuje téma božího synovství obsažené v evangeliu nedělním.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: