1. neděle v době postní A

Obecná charakteristika lekcionáře postní doby

Postní doba vznikla jako období sloužící k bezprostřední přípravě katechumenů na křest, probíhající uprostřed křesťanské obce. Dnešní lekcionář tento motiv, zahrnující i obnovu křtu celým shromážděním o velikonoční vigilii, zohledňuje. Postní motiv, zahrnující odříkání, změnu smýšlení, vzdorování zlu, je také zastoupen, zejména na začátku období.

Cyklus A obsahuje klíčové perikopy Janova evangelia užívané při bezprostřední přípravě katechumenů na křest. Jedná se o Ježíšův rozhovor se Samaritánkou u studny (J 4, 5-42), uzdravení slepého od narození (J 9, 1-41) a vzkříšení Lazara (J 11, 1-45). Tyto perikopy s tématy voda, světlo, život jsou součástí většiny paleolekcionářů a dnes se čtou o 3., 4., a 5. neděli v době postní. Tyto perikopy jsou doplněny vyprávěním o pokušení Páně (Mt 4, 1-11) o 1. neděli v době postní a proměnění Páně (Mt 17, 1-9) o 2. neděli v době postní (pokud ovšem není tato perikopa zařazena poslední neděli před začátkem postu). O 6. neděli v době postní se čtou pašije (Mt 26,14 – 27,66)

Všechna čtení o nedělích v postu jsou tematicky harmonizována. SZ čtení, kromě této souvislosti s evangeliem i 2. čtením mají většinou obdobná témata jako SZ čtení velikonoční vigilie: např. 1. neděle o stvoření člověka, 2. neděle o povolání Abrama, 3. neděle o putování pouští, 5. neděle o údolí suchých kostí.

Evangelium neděle (Mt 4, 1-11) přináší téma pokušení. 1. čtení (Gn 2, 15-17; 3, 1-7) k tématu pokušení přidává téma hřích. 2. čtení (Ř 5, 12-19) k tématu hřích a smrt téma ospravedlnění.

SZ čtení proroka Jonáše ve čtvrtek (Jon 3, 1-10) a v pátek (Jo 4, 1-11) se zabývá obrácením (metanoia) Text zahrnuje symbolickou čtyřicítku (Jon 3,4). NZ čtení čtvrtku (Ř 1, 1-7) a pátku (Ř 1, 8-17) jsou přípravou na 2. nedělní čtení.

Čtení soboty se zabývají dalšími „klasickými“ postními tématy a připomínají čtení Popeleční středy. SZ čtení (Iz 58, 1-12) charakterizuje pravý půst. Evangelium (Mt 18, 1-7) si všímá almužnymodlitby.

SZ čtení pondělí (1 Kr 19, 1-8) popisující Elijášův útěk je vybrán kvůli větě: „… šel v síle toho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až na boží horu Choréb.“ (1 Kr 19,8). NZ čtení v pondělí (Žd 2, 10-18) navazuje na nedělní evangelium: „Protože sám vytrpěl pokušení, může pomoci těm, kteří jsou pokoušeni.“ (Žd 2,18)

Úterní SZ čtení (Gn 4, 1-16) svědčí o šíření hříchu: „Kain povstal proti svému bratru Ábelovi a zabil ho“. NZ čtení (Žd 4,14 – 5,10) reflektuje téma pokušení: „(Ježíš) ve všem prošel zkouškami podobně jako my“ (Žd 4,15).

Středeční SZ čtení (Ex 34, 1-9.27-28) přibližuje Mojžíšovo čekání na desky zákona „čtyřicet dní a čtyřicet nocí“ (Ex 34,28). NZ čtení (Mt 18, 10-14) o pastýři zachraňujícím ztracenu ovci navazuje na včerejší čtení, kde velekněz „dovede být mírný vůči nevědomým a bloudícím…“ (Žd 5,2)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: