Zmrtvýchvstání Páně C – 10050 Žalm 16

1Chraň mě, Bože, neboť v tobě hledám útočiště. 2Řekni Hospodinu: Pane, ty jsi mé dobro, mimo tebe žádné nemám. 3Co se týče svatých, kteří jsou na zemi: Ti jsou vznešení. Mám v nich velké zalíbení. 4Bolesti si rozmnožují ti, kdo běhají za jinými bohy. Těm jejich krvavé úlitby nepřinesu. Jejich jména si ani nevezmu na rty. 5Hospodin je můj výtečný podíl a můj kalich; ty sám držíš můj los. 6Vyměřovací provazce mi padly na rozkošných místech. Ano, připadlo mi nádherné dědictví. 7Budu dobrořečit Hospodinu, který mi radí. I v noci mě kázní mé svědomí. 8Stále si stavím Hospodina před sebe. Když je mi po pravici, nepadnu. 9Proto se mé srdce raduje a má sláva jásá. I mé tělo bude přebývat v bezpečí, 10neboť mou duši nepřenecháš podsvětí; nedáš svému věrnému spatřit jámu. 11Dáváš mi poznat stezku života, hojnost radosti je tvá přítomnost, ve tvé pravici je věčné blaho.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: