Zmrtvýchvstání Páně C – 20010 nebo Iz 65, 17-25

17 Neboť hle, tvořím nová nebesa a novou zemi; dřívější věci nebudou připomínány, ani nepřijdou na mysl.18 Jen se veselte a jásejte až navěky nad tím, co tvořím, neboť hle, tvořím Jeruzalém plný plesání a jeho lid samé veselí.19 Budu jásat nad Jeruzalémem a veselit se ze svého lidu. Nebude už v něm slyšet zvuk pláče ani zvuk úpěnlivého křiku.20 Nebude tam již miminko živé jen několik dnů a stařec, který nenaplní své dny. Neboť mládenec zemře ve věku sta let a ten, (kdo nedosáhne) sta let, bude považován za zlořečeného.21 Vystavějí domy a budou v nich bydlet, vysadí vinice a budou jíst jejich ovoce.22 Nebudou stavět, aby bydlel jiný, nebudou vysazovat, aby jedl jiný. Vždyť dny mého lidu budou jako dny stromu, a moji vyvolení sami spotřebují, co svýma rukama vytvoří.23 Nebudou se namáhat zbytečně a nebudou rodit pro ohrožení, protože jsou símě požehnaných Hospodinových, (a jejich potomci s nimi.) 24 Dříve nežli zavolají, já odpovím; ještě budou mluvit, a já je vyslyším. 25 Vlk a jehně se budou pást spolu, lev bude požírat píci jako skot a hadu bude pokrmem prach. Nebudou páchat zlo a nebudou škodit na celé mé svaté hoře, praví Hospodin.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: