Úterý po 7. neděli velikonoční A – Nu 17, 6-15

6Příštího dne celá pospolitost synů Izraele reptala proti Mojžíšovi a Áronovi slovy: Vy jste usmrtili Hospodinův lid! 7I stalo se, když se shromáždila ta pospolitost proti Mojžíšovi a Áronovi, že pohleděli ke stanu setkávání a hle, zakryl ho oblak a ukázala se Hospodinova sláva. 8Mojžíš a Áron šli před stan setkávání. 9Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 10Vzdalte se zprostřed této pospolitosti, v okamžiku s nimi skoncuji! Oni padli na tvář. 11Mojžíš řekl Áronovi: Vezmi kadidelnici, dej do ní oheň z oltáře a polož kadidlo! Jdi rychle k pospolitosti a vykonej za ně obřad smíření, protože vyšlehl hněv od Hospodina, pohroma začala. 12Áron vzal to, co Mojžíš řekl, a běžel doprostřed shromáždění. A hle, pohroma v lidu již začala. Položil kadidlo a vykonal obřad smíření za lid. 13Postavil se mezi mrtvé a živé a rána byla zadržena. 14Mrtvých při  ráně bylo čtrnáct tisíc sedm set, kromě těch kdo zemřeli kvůli Kórachově záležitosti. 15Áron se pak vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do stanu setkávání. Rána byla zadržena.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: