Úterý po 34. neděli v mezidobí A – Za 11, 4-17

4Toto praví Hospodin, můj Bůh: Pas ovce určené na zabití. 5Ti, kdo je kupují, je zabíjejí a nenesou vinu, ti, kdo je prodávají, řeknou: Požehnaný je Hospodin, zbohatl jsem, a jejich pastýři s nimi nemají soucit. 6Nebudu již tedy mít soucit s obyvateli země, je Hospodinův výrok. Hle, ponechám každého člověka v ruce jeho bližního a v ruce jeho krále. Ti rozbijí zemi a já nikoho z jejich ruky nevysvobodím. 7Pásl jsem ovce určené na zabití, nejubožejší z ovcí. Vzal jsem si dvě hole. Jednu jsem nazval Laskavost, druhou jsem nazval Svornost a pásl jsem ovce. 8Vyhladil jsem tři pastýře v jednom měsíci, byl jsem s nimi netrpělivý a také oni si protivili mě. 9Řekl jsem: Nebudu vás pást. Ta, která má zemřít, zemře, a ta, která má být vyhlazena, je vyhlazena a ty, které zůstanou, sežerou maso jedna druhé. 10Vzal jsem hůl Laskavost a zlomil jsem ji, abych zrušil svou smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy. 11V onen den byla zrušena a nejubožejší z ovcí, co mě pozorovaly, tak poznaly, že to je Hospodinovo slovo. 12Řekl jsem jim: Jestliže se vám to líbí, dejte mi mzdu, jestliže nikoli, upusťte od toho. Odvážili mi mzdu třicet šekelů stříbra. 13Hospodin mi řekl: Hoď to hrnčířovi, tu skvělou cenu, jíž mě ocenili. Vzal jsem těch třicet šekelů stříbra a hodil jsem to v Hospodinově domě hrnčířovi. 14Pak jsem zlomil druhou hůl, Svornost, abych zrušil bratrství mezi Judou a Izraelem. 15Hospodin mi dále řekl: Vezmi si ještě výstroj hloupého pastýře. 16Neboť hle, dám v zemi povstat pastýři, který se nebude starat o hynoucí, zatoulanou nebude hledat, polámanou nebude léčit, o zdravou nebude pečovat, ale bude jíst maso z tučných a jejich paznehty strhne. 17Běda mému ničemnému pastýři, který opouští ovce! Meč proti jeho paži a proti jeho pravému oku! Jeho paže zcela uschne a jeho pravé oko jistě zeslábne.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: