Úterý po 30. neděli v mezidobí C – Jl 3, 9-16

9Volejte to mezi národy: Nachystejte válku, vzbuďte hrdiny! Všichni bojovníci přistoupí a vyrazí! 10Překujte své radlice v meče a své vinařské nože v oštěpy! Slabý řekne: Jsem hrdina. 11Pospěšte a přijďte, všechny okolní národy, shromážděte se tam. Přiveď, Hospodine, své hrdiny. 12 se pohanské národy dají do pohybu a vystoupí do údolí Jóšafat, protože tam usednu, abych soudil všechny okolní národy. 13Pošlete srp, protože žeň dozrála. Pojďte a šlapejte, neboť lis se naplnil, sudy oplývají, protože jejich zla je mnoho. 14Bezpočetné davy jsou v Údolí rozhodnutí, protože Hospodinův den v Údolí rozhodnutí je blízko. 15Slunce a měsíc se zatměly, hvězdy ztratily svou zář. 16Hospodin zařval ze Sijónu, z Jeruzaléma vydal svůj hlas, nebesa i země se třesou. Hospodin je útočištěm pro svůj lid, pevností pro syny Izraele. 17Poznáte, že já Hospodin jsem vaším Bohem, a přebývám na Sijónu, na své svaté hoře. Jeruzalém bude svatý a cizinci skrze něj již neprojdou.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: