Úterý po 27. neděli v mezidobí B – Jb 11, 1-20

1Tu odpověděl Sófar Naamatský. Řekl: 2Cožpak tohle množství slov ne být zodpovězeno? Zdalipak bude žvanil v právu? 3Umlčí tvé prázdné řeči muže? Posmíval ses a nikdo nezahanbí? 4Řekl jsi pak: Má nauka je ryzí, jsem čistý ve tvých očích. 5Avšak kéž by se Bůh rozhodl promluvit a otevřel by proti tobě své rty. 6Kéž ti oznámí tajnosti moudrosti, protože obezřetnost má dvě stránky, a věz, že Bůh kvůli tobě zapomíná část tvé zvrácenosti. 7Cožpak vystihneš pochopení Boha, vystihneš snad Všemohoucího v jeho dokonalosti? 8 Vyšší než nebesa — co s tím uděláš? Hlubší než podsvětí — co o tom zjistíš? 9Její míra je delší než země a širší než moře. 10 Pokud chce něco změnit, uzavřít, shromáždit, kdo jej od toho odvrátí? 11Vždyť on rozezná podvodníky, zahlédne nepravost, aniž by to musel pozorně zkoumat. 12I tupec nabude rozumu a z hřebce divokého osla se zrodí člověk. 13Pokud ty připravíš své srdce a vztáhneš k němu své dlaně — 14je-li ve tvé ruce nepravost, vzdal ji od sebe, a nenech ve svých stanech zabydlet zvrácenost — 15tehdy totiž pozvedneš svou tvář bez potupy, budeš jako odlitý z kovu a nebudeš se bát. 16Ty totiž zapomeneš na trápení. Budeš na něj vzpomínat jako na vodu, která odtekla. 17A nastane věk jasnější než poledne; byť by bylo všechno ponuré, bude to jako ráno. 18Budeš doufat, protože je tu naděje, rozhlédneš se a ulehneš v bezpečí. 19Budeš ležet a nikdo tě nebude děsit a mnozí budou hledat tvou přízeň. 20 Zeslábnou oči ničemů, jejich útočiště zaniklo a jejich nadějí je vydechnutí duše.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: