Úterý po 26. neděli v mezidobí C – Jr 32, 36-44

36Proto nyní toto praví Hospodin, Bůh Izraele, o tomto městě, o kterém říkáte: Bude vydáno do ruky babylonského krále mečem, hladem a morem: 37Hle, shromáždím je ze všech zemí, kam jsem je zahnal ve svém hněvu, zlobě a velikém rozhořčení, přivedu je zpět na toto místo a způsobím, že budou bydlet v bezpečí. 38Budou mým lidem a já budu jejich Bohem. 39Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby se dobře dařilo jim i jejich synům po nich. 40Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že jim nepřestanu prokazovat dobro, a dám do jejich srdce bázeň přede mnou, aby se ode mě neodvrátili. 41Rozjásám se nad nimi, abych jim prokazoval dobro; spolehlivě je v této zemi zasadím, celým svým srdcem a celou svou duší. 42Neboť toto praví Hospodin: Jako jsem přivedl na tento lid všechno toto velké zlo, tak na ně přivedu i všechno dobro, o kterém k nim mluvím. 43Opět se budou kupovat pole v této zemi, o které říkáte: Je zcela opuštěná, bez lidí i zvěře, je vydána do ruky Chaldejců. 44Budou se kupovat pole za stříbro, zapíší to do listiny a zapečetí ji a povolají svědky v zemi Benjamín, v okolí Jeruzaléma i v judských městech, v městech pohoří i v městech Šefely a v městech Negebu, protože změním jejich úděl, je Hospodinův výrok.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: