Úterý po 14. neděli v mezidobí C – Ž 6

2Hospodine, nekárej mě ve svém hněvu, ve své zlobě mě nekázni! 3Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť jsem zemdlený! Uzdrav mě, Hospodine, vždyť mé kosti se třesou! 4I má duše je velmi vyděšená. A ty, Hospodine, až dokdy? 5Navrať se, Hospodine, vytrhni mou duši, zachraň mě pro své milosrdenství! 6Mezi mrtvými na tebe nikdo nevzpomíná! Kdo by ti vzdával chválu v podsvětí? 7Jsem vyčerpán svým vzdycháním. Každé noci promáčím své lůžko, slzami svou postel rozmočím. 8Trápením mi slábne zrak, ochabl kvůli všem mým nepřátelům. 9Odstupte ode mě, všichni činitelé nepravosti! Hospodin slyšel můj pláč. 10Hospodin vyslyšel mou úpěnlivou prosbu, Hospodin přijal mou modlitbu. 11Všichni mí nepřátelé se budou stydět a třást, náhle se obrátí a zastydí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: