Úterý po 13. neděli v mezidobí B – 1 Sa 31, 1-13

1Pelištejci bojovali proti Izraeli. Izraelci před Pelištejci utíkali a padali pobiti v pohoří Gilbóa. 2Pelištejci stíhali Saula a jeho syny. Pak zabili Pelištejci Jónatana, Abínádaba a Malkíšúu, Saulovy syny. 3Bitva těžce dolehla na Saula. Našli ho lukostřelci a on se před lukostřelci hrozně třásl. 4Saul řekl svému zbrojnoši: Vytáhni svůj meč a probodni mě s ním. Jinak přijdou ti neobřezanci, probodnou mě a budou se mi posmívat. Zbrojnoš ale nechtěl, protože se hrozně bál. Saul tedy vzal meč a padl na něj. 5Když zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, také on padl na svůj meč a zemřel s ním. 6Tak zemřel Saul, jeho tři synové i jeho zbrojnoš a také všichni jeho muži společně v onen den. 7Když Izraelci, kteří byli na druhé straně údolí a za Jordánem, viděli, že Izraelci utekli a že Saul a jeho synové jsou mrtvi, opustili města a utekli. Pak přišli Pelištejci a usadili se v nich. 8Příštího dne se stalo, že přišli Pelištejci, aby rabovali pobité. Našli Saula a jeho tři syny padlé v pohoří Gilbóa. 9Usekli mu hlavu, svlékli mu zbroj a poslali kolovat po pelištejské zemi a přinášet novinu v domě jejich modlářských zpodobenin i lidu. 10Pak jeho zbroj uložili v domě Aštarty a jeho tělo připevnili na hradby Bét-šanu. 11Když o tom, co Pelištejci provedli Saulovi, uslyšeli obyvatelé Jábeše v Gileádu, 12všichni bojovníci povstali, šli celou noc, vzali tělo Saula i těla jeho synů z hradeb Bét-šanu, a když přišli do Jábeše, spálili je tam. 13Potom vzali jejich kosti, pohřbili je v Jábeši pod tamaryškem a postili se sedm dní.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: