Úterý po 10. neděli v mezidobí B – Ž 108

2Mé srdce je pevné, Bože, budu zpívat, pět budu žalmy — i má sláva. 3Probuď se, harfo a lyro, ať jitřenku vzbudím! 4Budu ti vzdávat chválu mezi lidmi, Hospodine, budu tě opěvovat mezi národy, 5protože tvé milosrdenství je velké, sahá až nad nebesa a až do oblak tvá věrnost. 6Vyvyš se nad nebesa, Bože! Tvá sláva je po vší zemi. 7Aby byli vysvobozeni ti, které miluješ, zachraň nás svou pravicí, odpověz mi! 8Bůh promluvil ve své svatyni: Budu jásat, rozdělím Šekem, rozměřím údolí Sukót. 9Můj je Gileád, můj je i Manases, Efrajim — přilba mé hlavy a Juda můj palcát. 10Moáb je mé umývadlo, na Edóm hodím svůj sandál, nad Pelišteou vítězně zakřičím! 11Kdo mě přivede do opevněného města? Kdo mě dovede do Edómu? 12Zdali ne ty, Bože? Odvrhls nás, Bože, a nevycházíš s naší armádou. 13Zajisti nám pomoc proti protivníkům, vždyť lidská záchrana je klamná! 14S Bohem si budeme počínat udatně, on pošlape naše protivníky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: