Středa po 9. neděli v mezidobí C – Ez 14, 12-23

12I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 13Lidský synu, pokud proti mně země zhřeší tím, že se zpronevěří věrolomností, vztáhnu proti ní ruku, zlomím jí hůl chleba, pošlu do ní hlad a vyhladím z ní člověka i zvíře. 14A budou-li uprostřed ní tito tři muži: Noe, Daniel a Jób, ti ve své spravedlnosti vysvobodí jen svou duši, je výrok Panovníka Hospodina. 15Kdybych přivedl do země divou zvěř, ta by ji učinila bezdětnou a země by se stala spouští, aniž by kdo kvůli té zvěři procházel, 16zdalipak tito tři muži uprostřed ní — jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina — vysvobodí syny a dcery? Oni vysvobodí sami sebe, ale země se stane spouští. 17Anebo přivedu-li na onu zemi meč a řeknu, meč projde skrze zemi, a vyhladím z ní člověka i zvíře, 18ani tito tři muži uprostřed ní — jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina — nevysvobodí syny ani dcery; oni totiž vysvobodí jen sami sebe. 19Anebo pošlu-li na onu zemi mor a vyliji na ni svou zlobu skrze krveprolití, abych z ní vyhladil člověka i zvíře, 20a zdalipak Noe, Daniel a Jób uprostřed ní — jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina — vysvobodí syna nebo dceru? Oni ve své spravedlnosti vysvobodí jen svou duši. 21Neboť toto praví Panovník Hospodin: I kdybych poslal na Jeruzalém své čtyři zlé soudy: meč a hlad, divou zvěř a mor, abych z něj vyhladil člověka i zvíře, 22hle, zůstalo by v něm útočiště vyváznuvších synů a dcer; ano, oni vám jdou naproti a  uvidíte jejich jednání a jejich činy, dojdete útěchy nad tím zlem, které jsem uvedl na Jeruzalém, po všem, co jsem na něj uvedl. 23A potěší vás, protože uvidíte jejich jednání a jejich činy, a poznáte, že jsem nevykonal bezdůvodně nic, co jsem v něm vykonal, je výrok Panovníka Hospodina.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: