Středa po 2. neděli adventní C – Iz 35, 3-7

3Posilujte malátné ruce, upevňujte klopýtající kolena. 4Řekněte těm, kdo mají ustrašené srdce: Buďte silní, nebojte se; hle, váš Bůh! Přijde s pomstou, s Boží odplatou. On sám přijde a zachrání vás. 5Tehdy prohlédnou oči slepých a uši hluchých se otevřou. 6Tehdy chromý bude skákat jako jelen a jazyk němého bude výskat, neboť v pustině vytrysknou vody a potoky v Arabě. 7 Horký písek se změní v jezero a žíznivá země ve vodní zřídla; z příbytku šakalů bude místo odpočinku dobytka, z trávy bude třtina a papyrus.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: