Sobota před 5. nedělí v době postní C – J 11, 45-57

45Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a spatřili, co učinil, v něho uvěřili. 46Někteří z nich však odešli k farizeům a řekli jim, co Ježíš učinil. 47Velekněží a farizeové shromáždili veleradu a říkali: „Co uděláme? Vždyť tento člověk činí mnohá znamení. 48Jestliže ho necháme tak, všichni v něho uvěří a přijdou Římané a vezmou nám toto místo i národ.“ 49Jeden z nich, nějaký Kaifáš, který byl onoho roku veleknězem, jim řekl: „Vy nic nechápete; 50ani nemyslíte na to, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“ 51Toto však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz onoho roku vyslovil proroctví, že Ježíš má zemřít za národ, 52a ne jenom za národ, ale také za to, aby rozptýlené Boží děti shromáždil v jedno. 53Od toho dne byli tedy rozhodnuti, že ho zabijí. 54Ježíš pak již nechodil veřejně mezi Židy, ale odešel odtud do kraje blízko pustiny, do města jménem Efraim, a tam zůstal s učedníky. 55Byly blízko židovské velikonoce a mnozí z venkova vystupovali před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. 56Hledali Ježíše, a jak stáli v chrámě, říkali si mezi sebou: „Co myslíte? Že by nepřišel na svátky?“ 57Velekněží a farizeové totiž vydali nařízení, že pokud by se někdo dověděl, kde je, má to oznámit, aby ho mohli zajmout.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: