Sobota před 5. nedělí po Zjevení Páně B – Iz 46, 1-13

1Bél klesl, Nebó se sklání; jejich modlářské zpodobeniny byly na zvěři a na dobytku. Vaše zavazadla jsou naložena — břemeno pro vyčerpané zvíře. 2Sklonili se a společně klesli, nemohli zachránit své břemeno a oni sami odešli do zajetí. 3Poslouchejte mne, dome Jákobův a celý pozůstatku domu izraelského, kteří jste nadnášeni od svého početí, kteří jste nošeni od svého zrodu. 4Až do vašeho stáří jsem tu já, až do šedin vás já ponesu. Já jsem udělal a já pozvednu, já budu nést a zachráním! 5Ke komu mne připodobníte a komu mne postavíte na roveň, ke komu mne přirovnáte, abychom si byli podobni? 6Vytřásají z měšce zlato a na vahadle váží stříbro. Najmou zlatníka, aby z toho udělal boha, a pak se rozprostírají tváří k zemi a klaní se. 7Zvednou ho na ramena, nesou ho a položí ho na místo. Zůstane stát, ze svého místa se neodebere. I když k němu bude někdo úpěnlivě volat, on neodpoví, z jeho soužení ho nezachrání. 8 Pamatujte na to a buďte pevní, vezměte si to k srdci, vzpurníci! 9Pamatujte na ty první věci odedávna, protože já jsem Bůh a jiného není, Bůh, a není nikdo jako já. 10Od počátku oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo. Říkám: Můj plán se naplní a každé své přání vykonám. 11Volám dravce od východu, muže podle svého úradku z daleké země. Ano, promluvil jsem, a také to naplním. Připravil jsem to, a také to učiním. 12Poslouchejte mne, vy tvrdohlavci, vzdálení od spravedlnosti. 13Přiblížil jsem svou spravedlnost, nebude daleko a má záchrana se neopozdí. Dám záchranu na Sijónu a pro Izrael svou slávu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: