Sobota před 32. nedělí v mezidobí C – Ag 1, 1-15a

1V druhém roce vlády krále Dareia, v šestém měsíci, prvního dne toho měsíce, stalo se Hospodinovo slovo prostřednictvím proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíelovu, a k veleknězi Jóšuovi, synu Jósadakovu: 2Toto praví Hospodin zástupů: Tento lid říká: Nepřišel ještě čas, čas, aby byl postaven Hospodinův dům. 3I stalo se Hospodinovo slovo prostřednictvím proroka Agea: 4Pro vás je již čas, abyste bydleli ve svých obložených domech, zatímco tento dům je zcela zpustošený? 5Nyní toto praví Hospodin zástupů: Přemýšlejte o svých cestách! 6Zaseli jste mnoho, sklízíte málo; jíte, ale nejste nasyceni, pijete, ale opít se nemůžete, oblékáte se, ale nezahřejete se, a ten, kdo se nechává najmout za mzdu, dává ji do děravého váčku. 7Toto praví Hospodin zástupů: Přemýšlejte o svých cestách! 8Vystupte do hor, přivezte dřevo a stavte dům; oblíbím si ho a budu oslaven, praví Hospodin. 9Vyhlíželi jste mnoho, a hle, je málo, a když jste to přinesli domů, odfoukl jsem to. Proč? je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je zcela zpustošený, a vy si běháte každý za svým domem. 10Proto nebesa nad vámi zadržela rosu a země zadržela svou úrodu. 11Přivolal jsem sucho na zemi a na hory, na obilí a mladé víno, na olej a na všechno, co země přináší, na lidi i zvířata, na všechen výtěžek rukou. 12Zerubábel, syn Šealtíelův, a velekněz Jóšua, syn Jósadakův, i celý ostatek lidu uposlechli Hospodina, svého Boha, a slova proroka Agea, protože ho poslal Hospodin, jejich Bůh; a lid se bál Hospodina. 13A Hospodinův posel Ageus řekl lidu jako Hospodinovo poselství: Já jsem s vámi, je Hospodinův výrok. 14A Hospodin vzbudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtíelova, a ducha velekněze Jóšuy, syna Jósadakova, i ducha celého ostatku lidu. Přišli a konali práci v domě Hospodina zástupů, svého Boha, 15dvacátého čtvrtého dne, šestého měsíce.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: