Sobota před 23. nedělí v mezidobí B – Ž 125

1Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sijón — nepohne se, zůstává navěky. 2 Jako je Jeruzalém obklopen horami, tak Hospodin obklopuje svůj lid — od nynějška až na věky. 3Žezlo ničemnosti nesetrvá nad losem spravedlivých, aby spravedliví nevztáhli své ruce k zvrácenosti. 4Hospodine, prokaž dobro dobrým, těm, kdo jsou přímí v srdci. 5Ty, kdo se uchylují na své křivolaké stezky, zavede Hospodin mezi činitele nepravosti. Pokoj s Izraelem!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: