Sobota před 23. nedělí v mezidobí A – Mt 23, 29-36

29„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých 30a říkáte: ‚Kdybychom žili ve dnech svých otců, neměli bychom s nimi na prolévání krve proroků podíl.‘ 31Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří proroky zavraždili. 32I vy naplňte míru svých otců! 33Hadi, plemeno zmijí. Jak uniknete trestu Gehenny? 34Hle, proto já k vám posílám proroky a moudré muže i učitele Zákona. některé z nich zabijete a ukřižujete, některé z nich budete bičovat ve svých synagogách a pronásledovat od města k městu, 35aby na vás padla všechna spravedlivá krev vylévaná na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. 36Amen, pravím vám, to všechno přijde na toto pokolení.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: