Sobota před 21. nedělí v mezidobí B – 1 Kr 5, 1-12

15Týrský král Chíram poslal k Šalomounovi své otroky, neboť uslyšel, že ho pomazali za krále namísto jeho otce. Chíram byl totiž po celou dobu Davidovým přítelem. 16Šalomoun vzkázal Chíramovi: 17Ty víš o mém otci Davidovi, že nemohl postavit dům pro jméno Hospodina, svého Boha, kvůli válkám, které ho obklopovaly, dokud mu Hospodin nevydal nepřátele pod nohy. 18Nyní mi Hospodin, můj Bůh, dal odpočinek všude kolem, nemám protivníka ani žádnou zlou okolnost. 19Proto hodlám postavit dům pro jméno Hospodina, svého Boha, jak prohlásil Hospodin mému otci Davidovi: Tvůj syn, kterého dám namísto tebe na tvůj trůn, ten postaví dům pro mé jméno. 20Nyní přikaž, aby pro mě káceli cedry z Libanonu. Tvoji otroci budou s mými otroky a budu ti dávat mzdu pro tvé otroky, jak si řekneš. Vždyť víš, že mezi námi není nikdo, kdo by uměl kácet stromy jako Sidónci. 21I stalo se, že když Chíram uslyšel Šalomounova slova, velice se zaradoval a řekl: Požehnaný je dnes Hospodin, že dal Davidovi moudrého syna nad tímto početným lidem. 22Chíram vzkázal Šalomounovi: Uposlechnu, co jsi mi vzkázal, a udělám všechno, po čem toužíš ohledně cedrového a cypřišového dřeva. 23Moji otroci je budou svážet z Libanonu k moři, já je svázané do voru nechám plavit po moři na místo, které mi určíš, tam je rozvážu a ty si je odvezeš. Ty zas budeš plnit mé přání a dávat potravu pro můj dům. 24Tak Chíram dával Šalomounovi cedrové a cypřišové dřevo zcela podle jeho přání 25a Šalomoun dával Chíramovi dvacet tisíc kórů pšenice jako zásobu pro jeho dům a dvacet kórů panenského oleje. To dával Šalomoun Chíramovi rok co rok. 26Hospodin dal Šalomounovi moudrost, jak mu řekl, a mezi Chíramem a Šalomounem byl pokoj, uzavřeli spolu smlouvu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: